Belastingen

De RBG (Regionale Belastinggroep) voert namens Delfland belastingheffing en -inning uit voor de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing.

De zuiveringsheffing is de belasting die alle huishoudens betalen voor het schoonmaken van het afvalwater. Jaarlijks zuiveren we op onze 4 zuiveringsinstallaties zo’n 133 miljoen kubieke meters afvalwater in ons beheergebied. De watersysteemheffing betaalt u voor minder kans op wateroverlast. 

Ons bestuur streeft ernaar de tarieven te beheersen. In ons coalitieakkoord is bepaald dat het zuiveringsheffingstarief de komende jaren niet stijgt. Voor de Watersysteemheffing is een jaarlijkse stijging van 1,5% bepaald.

In onderstaande tabel zijn onze belastingtarieven voor 2019 weergegeven

Belastingsoort (bedragen * € 1) Voor wie 2019
Watersysteemheffing*
Tarief ingezetenen per huishouden Huurders en eigenaren 123,29
Tarief gebouwd Eigenaren 0,0251%
Watersysteemheffing ongebouwd/natuur 
Tarief landbouwgrond en overig ongebouwde grond per ha  Eigenaren 91,50
Tarief natuurgrond per ha Eigenaren 4,56
Zuiveringsheffing
Zuiveringsheffing per vervuilingseenheid Huurders en eigenaren 93,50

* Voor eigenaren geldt dat de watersysteemheffing een optelsom is van de watersysteemheffing ingezetenen en een % van de WOZ-waarde.

De hoogte van onze belastingopbrengsten is naast de hoogte van het tarief afhankelijk van de heffingsgrondslagen, de belastingeenheden. De hoogte van de opgelegde aanslagen is afhankelijk van de individuele situatie van de belastingbetaler.

Voorbeeldprofielen: In de volgende tabel zijn aan de hand van een achttal profielen met de daarbij behorende aannames de feitelijk op te leggen aanslagen weergegeven. 

Voorbeeldprofielen

(bedragen * € 1)
2019
a) Alleenwonend, geen eigenaar  216,79
b) Meer personen, geen eigenaar  403,79
c) Alleenwonend, woning WOZ-waarde 250.000 euro 279,54
d) Meer personen, woning WOZ-waarde 250.000 euro  466,54
e) Bedrijfspand, WOZ-waarde 5 mln. euro, 100 v.e.* 10.605,00
f) Veeteeltbedrijf, 40 ha. 3.666,00
g) Openbare landweg, 25 ha. 11.437,50
h) Natuurterrein, 25 ha. 114,00

* V.e. staat voor vervuilingseenheid: de mate waarin de vervuiling van afvalwater (van was, douche of wc) wordt gemeten.

Kwijtschelding en oninbaarheid                                             

Huishoudens kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor kwijtschelding van de watersysteem heffing (ingezetenen).

Overige opbrengsten                                      

Naast de zuiveringsheffing en watersysteemheffing legt de RBG ook aanslagen op voor leges en precario. Leges worden in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van aanvragen tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen.

Precariobelasting wordt geheven voor het bezit van een voorwerp op, onder of boven grond of water van het hoogheemraadschap.

ZvQagAkcooY
De Regionale BelastingGroep: Wat doet het waterschap en hoe wordt uw aanslag berekend.