Waterveiligheid, stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie

Wij zorgen voor veilige dijken en kades. Met inspecties, beheer en onderhoud van deze waterkeringen voorkomen we wateroverlast. Ook voorkomen we dat er te veel muskusratten zijn, zodat dijken en oevers veilig zijn voor hun gegraaf.

Vanuit strategisch omgevingsmanagement bepalen we hoe we omgaan met onze omgeving. In het kader van de Omgevingswet ontwikkelen we een integrale watervisie en maken wij onze regels doelgericht en digitaal toegankelijk: met één klik op de kaart is inzichtelijk wat waar is toegestaan. In de watervisie staat het belang van water als onderdeel van de leefomgeving centraal. We vertalen dit naar plannen – net als initiatieven van anderen, zoals gemeenten en provincie, die vaak beheerder van die leefomgeving zijn.

De economische groei is zichtbaar in een toename van ruimtelijke initiatieven. Dit betekent dat het aantal gevraagde wateradviezen groeit. Ook worden er meer complexere adviesvragen gesteld voor bijvoorbeeld binnenstedelijke herontwikkelingen. Delfland wil in een vroegtijdig stadium in gesprek komen met initiatiefnemers en een inschatting maken welke ontwikkelingen kansrijk zijn voor Delfland en welke niet. De inhoudelijke doelen van Delfland zijn hierbij leidend, met in 2019 extra aandacht voor ecologische inrichting (op basis van de Kader Richtlijn Water), kades en klimaatadaptatie. Dit vraagt een grotere inzet van bijvoorbeeld de watertoets om de plannen binnen de gestelde termijn te voorzien van adequate adviezen. Ook vergt dit meer flexibiliteit bij de planvorming om kansen die ontstaan te benutten

Daarnaast eist de klimaatverandering zijn tol: de woon- en leefomgeving moet op tijd klimaatbestendig worden gemaakt. Delfland gaat samen met zijn partners het bebouwde gebied minder kwetsbaar maken voor extreme weersomstandigheden en mogelijke schade daardoor beperken. Hiermee geeft Delfland invulling aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. In lijn met dit plan brengen we in samenwerking met partners in de jaren 2019 en 2020 de kwetsbaarheid van de regio in beeld (stresstesten) en wordt bepaald op welke wijze de regio het beste klimaatbestendig kan worden gemaakt door ontwikkelingsgerichte agenda’s per gemeente. Daarnaast bouwen we de samenwerking met andere partijen die een bijdrage kunnen leveren aan een klimaatbestendige regio, zoals woningbouwverenigingen en tuincentra, verder uit.

Met een financiële regeling stimuleren we mensen zelf aan de slag te gaan met het klimaatbestendig inrichten van hun buurt. We betalen mee aan aanpassingen waarmee water wordt vastgehouden, waardoor overlast van water afneemt. Een voorbeeld hiervan is de omvorming van verharde schoolpleinen naar schoolpleinen met opvang van water.

gzV3vurU-8w
De strijd tegen het water