Watersysteem

We zoeken samen met partners naar oplossingen om de wateroverlast voor de toekomst te beperken.

Voorbeelden van toegepaste oplossingen ter voorkoming van wateroverlast zijn dynamische gietwaterbassins, groene daken en waterdoorlatende bestrating. Toonaangevende projecten in 2018 zijn de aanleg van de berging in de Zuidpolder van Delfgauw en de bouw van enkele gemalen.

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit onderzoeken we alternatieve ecologische maatregelen om zo ook aan de Europese Kaderrichtlijn Water verplichting te voldoen.

Het aanleggen van meer natuurvriendelijke oevers en het mogelijk maken dat vis zich onbelemmerd kan verplaatsen bevorderen de ecologische waterkwaliteit. Verder voeren we de reguliere maai- en baggerprogramma’s uit. We onderhouden de gemalen, inlaten, visliften en andere installaties. We bedienen de gemalen om het peilbeheer uit te voeren.

Ten aanzien van grondwater en het voorkomen van bodemdaling bouwen we verder aan een toekomstige rol als kwalitatief grondwaterbeheerder. We bepalen maatregelen ter voorkoming van (de gevolgen van) bodemdaling in het beheergebied en zorgen voor integratie van de rol van grondwater in andere Delfland thema's.

We willen het vaarwegbeheer in samenwerking met gebiedspartners professionaliseren. Delfland krijgt steeds meer vraag naar het openstellen van nieuwe en meer vaarroutes. Dit is soms in strijd met de andere functies die de hiervoor geschikte watergangen in ons gebied hebben. Bijvoorbeeld omdat ze belangrijk zijn voor het aan- en afvoeren van water en/of de Europese Kaderrichtlijn Water die eisen stelt aan de (ecologische)waterkwaliteit.

In 2018 besluit ons bestuur over het wel of niet openstellen van andere wateren voor vaarverkeer.