Gezond, schoon en zoet water

Door verspilling van (vaak schaarse) grondstoffen en uitputting van het ecosysteem daalt de waterkwaliteit. Tegelijkertijd dreigt er een tekort aan zoet water in de toekomst.

In 2018 wil Delfland, vanuit het oogpunt van duurzaamheid, een mindshift maken van afval naar grondstof. Dit doen we door kringlopen van water, energie en grondstoffen te sluiten. En we werken eraan dat inwoners en bedrijven meer zelfvoorzienend worden in de behoefte aan zoet water.

We leggen een waterharmonica aan en dragen hiermee positief bij aan de zwemwaterkwaliteit en de zoetwatervoorziening. De waterharmonica is een natuurgebied met rietmoerassen dat ervoor zorgt dat water extra gezuiverd wordt.

De glastuinbouw is de belangrijkste bron van de normoverschrijding van de chemische waterkwaliteit. Onze aanpak is gericht op het beperken van emissies door de glastuinbouw. Dit doen we door gebiedsgerichte meting en monitoring, versterking van het afsprakenkader Emissie loze kas en beleidsbeïnvloeding.

 Om iedereen veilig te laten zwemmen meten wij tijdens het zwemseizoen de door de provincie aangewezen zwemwaterlocaties op aanwezigheid van blauwalg en bacteriën.

In 2018 nemen we maatregelen ter bevordering van een zwembare en blauwalg arme Delftse Hout. Ook wordt in het verlengde van het project S.C.H.O.O.N. (Schoonmaken effluent en Hergebruik voor Oppervlaktewater Op Natuurlijke wijze) de waterkwaliteit in de Krabbeplas verbeterd.

Ons doel is om zoveel mogelijk de afgesproken lokale waterkwaliteitsknelpunten op te lossen en kansen te benutten binnen het taakstellend budget.

Delfland streeft continu naar verbetering van de dienstverlening en bedrijfsvoering. We gaan het assetmanagement binnen Delfland verder professionaliseren.