Belastingen

De RBG (Regionale Belastinggroep) voert namens Delfland belastinginning en -heffing uit voor de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing.

De zuiveringsheffing is de belasting die alle huishoudens betalen voor het schoonmaken van het afvalwater. Jaarlijks zuiveren we op onze 4 zuiveringsinstallaties zo’n 133 miljoen kuub afvalwater in ons beheergebied. De watersysteemheffing betaalt u voor minder kans op wateroverlast. 

Ons bestuur streeft ernaar de tarieven te beheersen. In ons coalitieakkoord is bepaald dat het zuiveringsheffingstarief de komende jaren niet stijgt. Voor de watersyteemheffing is een jaarlijkse stijging van 1,5 % bepaald.

In onderstaande tabel zijn de belastingtarieven voor 2018 weergegeven.

Belastingsoort (bedragen * € 1) Voor wie 2018
Watersysteemheffing*
Tarief ingezetenen per huishouden Huurders en eigenaren 121,47
Tarief gebouwd Eigenaren 0,0264 %
Watersysteemheffing ongebouwd/natuur 
Tarief landbouwgrond per ha  Eigenaren 91,92
Tarief natuurgrond per ha Eigenaren 4,52
Zuiveringsheffing
Zuiveringsheffing per vervuilingseenheid Huurders en eigenaren 93,50

* Voor eigenaren geldt dat de watersysteemheffing een optelsom is van de watersysteemheffing ingezetenen en een % van de WOZ-waarde

De hoogte van onze belastingopbrengsten is naast de hoogte van het tarief afhankelijk van de heffingsgrondslagen, de belastingeenheden. De hoogte van de opgelegde aanslagen is afhankelijk van de individuele situatie van de belastingbetaler.

Voorbeeldprofielen: In de volgende tabel zijn aan de hand van een achttal profielen met de daarbij behorende aannames de feitelijk op te leggen aanslagen weergegeven. 

Voorbeeldprofielen

(bedragen * € 1)
2018
a) Alleenwonend, geen eigenaar  214,97
b) Meer personen, geen eigenaar  401,97
c) Alleenwonend, woning WOZ-waarde 250.000 euro 280,97
d) Meer personen, woning WOZ-waarde 250.000 euro  467,97
e) Bedrijfspand, WOZ-waarde 5 mln. euro, 100 v.e.* 10.670,00
f) Veeteeltbedrijf, 40 ha. 3.676,80
g) Openbare landweg, 25 ha. 11.490,00
h) Natuurterrein, 25 ha. 113,00

* V.e. staat voor vervuilingseenheid: de mater waarin de vervuiling van afvalwater (van was, douche of wc) wordt gemeten.

Kwijtschelding en oninbaarheid                                             

Voor de ingezeten heffing (watersysteemheffing) komt conform de kwijtscheldingsnorm 11% van de huishoudens in aanmerking voor kwijtschelding. De mate van oninbaarheid blijft op 1,5% van het aantal huishoudens.                       

Vanaf 2017 kennen we voor de zuiveringsheffing geen kwijtschelding meer. Door de afschaffing van de kwijtschelding wordt een toename van de oninbaarheid tot 2,5 % van het aantal ve's (woningen) verwacht.

Overige opbrengsten                                      

Naast de zuiveringsheffing en watersysteemheffing legt de RBG ook aanslagen op voor leges en precario. Leges worden in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van aanvragen tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen.

Precariobelasting wordt geheven voor het bezit van een voorwerp op, onder of boven grond of water van het hoogheemraadschap.

ZvQagAkcooY
De Regionale BelastingGroep: Wat doet het waterschap en hoe wordt uw aanslag berekend.