Waterveiligheid, stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie

Toenemende klimaatverandering eist zijn tol. De woon- en leefomgeving moet op tijd klimaatbestendig worden gemaakt.

We draaien actief mee in projecten en initiatieven in samenwerking met gemeenten en andere belanghebbenden. Zoals bijvoorbeeld het bewonersinitiatief in Rotterdam Spangen, waar drie projecten benoemd zijn: een groen én water schoolplein, een waterdoorlatende parkeerplaats rondom het Sparta-stadion en duurzame oplossingen in binnentuinen.

Met een financiële regeling stimuleren we mensen zelf aan de slag te gaan met het klimaatbestendig inrichten van hun buurt. We betalen als waterschap mee aan maatregelen die water vasthouden, waardoor overlast van water afneemt. Een voorbeeld hiervan is de omvorming van verharde schoolpleinen naar groenblauwe schoolpleinen met opvang van water.

Veiligheid

Wij zorgen voor veilige primaire, regionale en overige waterkeringen. Door inspecties en beheer en onderhoud voorkomen we wateroverlast. Ook beheren we de muskusrattenpopulatie om te voorkomen dat hun gegraaf leidt tot verzwakte dijken en oevers.

Stedelijk waterbeheer

Vanuit strategisch omgevingsmanagement bepalen we hoe we omgaan met onze omgeving. In het kader van de Omgevingswet ontwikkelen we en integrale watervisie. In deze watervisie staat het belang van schoon water en genoeg berging als onderdeel van de leefomgeving centraal. We vertalen dit naar plannen en initiatieven van anderen, zoals gemeenten en provincie, die vaak beheerder van die leefomgeving zijn.

Ook zorgen we ervoor dat de wateradviezen in het kader van de watertoets binnen de daarvoor gestelde termijnen worden afgehandeld. De watertoets is een beoordeling die Delfland maakt om verkavelen of het bebouwen van gronden toe te staan.

gzV3vurU-8w
De strijd tegen het water