Begroting 2018

 Inleiding Waterveiligheid, stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie Gezond, schoon en zoet water Watersysteem Afvalwaterketen en zuiveren Innovatie, duurzaamheid en financiële producten Bestuur en organisatie Belastingen

Inleiding

Wij Delfland staan paraat. Delfland heeft een open vizier om in te kunnen spelen op de behoeften en wensen uit de omgeving en ons voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen.

Wij zetten ons in om ons beheergebied leefbaar en veilig te houden voor de 1,2 miljoen inwoners. Dit doen we door te werken aan het verbeteren van dijken en kades, het peilbeheer, het voorkomen en oplossen van wateroverlast en het zuiveren van afvalwater.

Ons bestuur ondersteunt het motto ‘Iedereen bewust van water’, omdat we uw hulp hard nodig hebben. Daarom investeren we in waterbewustzijn en participatie van inwoners, bedrijven en andere overheden, met als doel dat iedereen kan bijdragen aan eigen veiligheid en leefbaarheid.

Naast het uitvoeren van een toekomstbestendig water- en zuiveringsbeleid willen we ook een financieel gezonde organisatie zijn. We bezuinigen en bouwen onze schuldenlast verder af en gebruiken deze ruimte om in te spelen op nieuwe eisen en uitdagingen. Tegelijkertijd zorgen we voor zo laag mogelijke tariefstijgingen voor onze belastingbetalers.

Delfland heeft geld nodig om zijn taken uit te kunnen voeren. In de tabel zijn de verwachte netto kosten en belastingopbrengsten voor de verschillende programma’s weergegeven.

Het exploitatieresultaat (verschil tussen netto kosten en belastingopbrengsten) van 21,7 miljoen euro reserveren we onder andere om de tariefstijgingen te matigen en onze schulden af te lossen.

Programma

Netto exploitatiekosten en netto belastingopbrengsten (* € 1 miljoen)

Waterveiligheid, stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie,  25,6
Gezond, schoon en zoet water 3,6
Watersysteem 34,5
Afvalwaterketen en zuiveren 96,6
Innovatie, duurzaamheid en financiële producten 7,7
Bestuur en organisatie 28,1
Netto belastingopbrengsten 217,8
Voordelig exploitatieresultaat 21,7
Wij Hollanders staan paraat

Downloads en meer informatie

Waterveiligheid, stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie

Toenemende klimaatverandering eist zijn tol. De woon- en leefomgeving moet op tijd klimaatbestendig worden gemaakt.

We draaien actief mee in projecten en initiatieven in samenwerking met gemeenten en andere belanghebbenden. Zoals bijvoorbeeld het bewonersinitiatief in Rotterdam Spangen, waar drie projecten benoemd zijn: een groen én water schoolplein, een waterdoorlatende parkeerplaats rondom het Sparta-stadion en duurzame oplossingen in binnentuinen.

Met een financiële regeling stimuleren we mensen zelf aan de slag te gaan met het klimaatbestendig inrichten van hun buurt. We betalen als waterschap mee aan maatregelen die water vasthouden, waardoor overlast van water afneemt. Een voorbeeld hiervan is de omvorming van verharde schoolpleinen naar groenblauwe schoolpleinen met opvang van water.

Veiligheid

Wij zorgen voor veilige primaire, regionale en overige waterkeringen. Door inspecties en beheer en onderhoud voorkomen we wateroverlast. Ook beheren we de muskusrattenpopulatie om te voorkomen dat hun gegraaf leidt tot verzwakte dijken en oevers.

Stedelijk waterbeheer

Vanuit strategisch omgevingsmanagement bepalen we hoe we omgaan met onze omgeving. In het kader van de Omgevingswet ontwikkelen we en integrale watervisie. In deze watervisie staat het belang van schoon water en genoeg berging als onderdeel van de leefomgeving centraal. We vertalen dit naar plannen en initiatieven van anderen, zoals gemeenten en provincie, die vaak beheerder van die leefomgeving zijn.

Ook zorgen we ervoor dat de wateradviezen in het kader van de watertoets binnen de daarvoor gestelde termijnen worden afgehandeld. De watertoets is een beoordeling die Delfland maakt om verkavelen of het bebouwen van gronden toe te staan.

De strijd tegen het water

Gezond, schoon en zoet water

Door verspilling van (vaak schaarse) grondstoffen en uitputting van het ecosysteem daalt de waterkwaliteit. Tegelijkertijd dreigt er een tekort aan zoet water in de toekomst.

In 2018 wil Delfland, vanuit het oogpunt van duurzaamheid, een mindshift maken van afval naar grondstof. Dit doen we door kringlopen van water, energie en grondstoffen te sluiten. En we werken eraan dat inwoners en bedrijven meer zelfvoorzienend worden in de behoefte aan zoet water.

We leggen een waterharmonica aan en dragen hiermee positief bij aan de zwemwaterkwaliteit en de zoetwatervoorziening. De waterharmonica is een natuurgebied met rietmoerassen dat ervoor zorgt dat water extra gezuiverd wordt.

De glastuinbouw is de belangrijkste bron van de normoverschrijding van de chemische waterkwaliteit. Onze aanpak is gericht op het beperken van emissies door de glastuinbouw. Dit doen we door gebiedsgerichte meting en monitoring, versterking van het afsprakenkader Emissie loze kas en beleidsbeïnvloeding.

 Om iedereen veilig te laten zwemmen meten wij tijdens het zwemseizoen de door de provincie aangewezen zwemwaterlocaties op aanwezigheid van blauwalg en bacteriën.

In 2018 nemen we maatregelen ter bevordering van een zwembare en blauwalg arme Delftse Hout. Ook wordt in het verlengde van het project S.C.H.O.O.N. (Schoonmaken effluent en Hergebruik voor Oppervlaktewater Op Natuurlijke wijze) de waterkwaliteit in de Krabbeplas verbeterd.

Ons doel is om zoveel mogelijk de afgesproken lokale waterkwaliteitsknelpunten op te lossen en kansen te benutten binnen het taakstellend budget.

Delfland streeft continu naar verbetering van de dienstverlening en bedrijfsvoering. We gaan het assetmanagement binnen Delfland verder professionaliseren. 

Downloads en meer informatie

Watersysteem

We zoeken samen met partners naar oplossingen om de wateroverlast voor de toekomst te beperken.

Voorbeelden van toegepaste oplossingen ter voorkoming van wateroverlast zijn dynamische gietwaterbassins, groene daken en waterdoorlatende bestrating. Toonaangevende projecten in 2018 zijn de aanleg van de berging in de Zuidpolder van Delfgauw en de bouw van enkele gemalen.

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit onderzoeken we alternatieve ecologische maatregelen om zo ook aan de Europese Kaderrichtlijn Water verplichting te voldoen.

Het aanleggen van meer natuurvriendelijke oevers en het mogelijk maken dat vis zich onbelemmerd kan verplaatsen bevorderen de ecologische waterkwaliteit. Verder voeren we de reguliere maai- en baggerprogramma’s uit. We onderhouden de gemalen, inlaten, visliften en andere installaties. We bedienen de gemalen om het peilbeheer uit te voeren.

Ten aanzien van grondwater en het voorkomen van bodemdaling bouwen we verder aan een toekomstige rol als kwalitatief grondwaterbeheerder. We bepalen maatregelen ter voorkoming van (de gevolgen van) bodemdaling in het beheergebied en zorgen voor integratie van de rol van grondwater in andere Delfland thema's.

We willen het vaarwegbeheer in samenwerking met gebiedspartners professionaliseren. Delfland krijgt steeds meer vraag naar het openstellen van nieuwe en meer vaarroutes. Dit is soms in strijd met de andere functies die de hiervoor geschikte watergangen in ons gebied hebben. Bijvoorbeeld omdat ze belangrijk zijn voor het aan- en afvoeren van water en/of de Europese Kaderrichtlijn Water die eisen stelt aan de (ecologische)waterkwaliteit.

In 2018 besluit ons bestuur over het wel of niet openstellen van andere wateren voor vaarverkeer.

Afvalwaterketen en zuiveren

De komende jaren staat de toekomst van de afvalwaterketen centraal. We willen onze zuiveringen door ontwikkelen naar energie-, grondstoffen- en zoetwaterfabrieken.

In 2018 ronden we de pilot met de Zoetwaterfabriek af.  Hiermee wordt het gezuiverde afvalwater met een extra stap gezuiverd, zodat het de gewenste kwaliteit krijgt voor hergebruik in het zoetwatersysteem. In de waterharmonica wordt het water uit de zoetwaterfabriek opgevangen en door een wetlandsysteem geleid en ‘natuurlijker’ gemaakt.

We gaan in 2018 op de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht groen gas produceren en leveren aan het aardgasnetwetwerk.

Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Nieuwe-Waterweg starten we met het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit het gezuiverde afvalwater in opdracht van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO).

In 2018 bepalen we onze hemelwaterstrategie. Het doel is dat er minder regenwater in het riool komt. We werken dan de relaties tussen klimaatadaptatie, het watersysteem en het transportsysteem en zuivering verder uit.

Om de doelmatigheid en duurzaamheid van de afvalwaterketen te vergroten blijven we investeren in de samenwerkingsverbanden met gemeenten en drinkwaterbedrijven, zoals het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD), de Rotterdamse Samenwerking in Afvalwaterketen (RoSa) en het Optimalisatie Afvalwater Systeem bij awzi De Groote Lucht (OAS DGL).

Samen met onze PPS-partner Delfluent blijven we werken aan innovatieve projecten en strategieën. In 2018 continueren we de samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Zoetwaterfabriek

Downloads en meer informatie

Innovatie, duurzaamheid en financiële producten

We willen onze doelen beter en slimmer halen door innovatie toe te passen en duurzaam te werken.

In 2018 vergroten we onze energie-efficiency. We doen dit onder andere met de volgende maatregelen:

We verbeteren de menging van slib, waardoor de gisting verbetert op de zuiveringen De Groote Lucht en Houtrust. We optimaliseren de geurbehandeling van de slibverlading op de zuivering De Groote Lucht. Onze eigen energiewinning verhogen we door deel te nemen aan het Gemini Windpark-project. Ook voeren we onze grond-, weg- en waterbouwinvesteringen uit volgens onze duurzaamheidscriteria. We sturen de boezembemaling aan op het lozen op het buitenwater bij lage waterstanden. Ten slotte heeft het afstoten van meerdere gebouwen en de verbouwing van ons hoofdkantoor ook tot een verlaging van de CO2-uitstoot geleid.

Op financieel gebied willen we onze vermogenspositie beheersen en daarmee een toekomstbestendige organisatie zijn. Voor de verbetering van onze interne managementinformatie maken we met ingang van 1 januari 2018 gebruik van nieuwe financiële en personele informatiesystemen. Hiermee werken we efficiënter en dalen de jaarlijkse exploitatie kosten.

S.C.H.O.O.N.: winnaar Waterinnovatieprijs 2016, categorie schoon

Bestuur en organisatie

We ontwikkelen de organisatie zodat we kunnen aansluiten op eisen uit de Omgevingswet en voeren assetmanagement in.

We willen een open, transparante en flexibele organisatie zijn, die inspeelt op veranderingen en daarbij permanent in ontwikkeling blijft. Dat betekent klantgerichte werkprocessen, gemotiveerde en deskundige medewerkers en een flexibele betrouwbare informatievoorziening.

We blijven onze werkprocessen en informatievoorziening digitaliseren om onze interne bedrijfsvoering goed aan te sluiten op de noodzakelijke externe oriëntatie. Daarnaast investeren we in informatiebeveiliging met adequate preventieve en curatieve maatregelen.

Om gemotiveerde en deskundige medewerkers te behouden en te verkrijgen, zetten we onze strategische personeelsplanning optimaal in. Daarin verbinden we mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en eigenaarschap met elkaar.

Onze regulering, toezicht en handhaving sluiten we aan op de maatschappelijke behoefte, waarin klanttevredenheid een belangrijk aandachtspunt is.

Met communicatie ondersteunen we de doelstelling om de inwoners van Delfland bewust te maken van het water om hen heen, van de gevolgen van klimaatverandering en van hun eigen handelingsperspectieven. Om dit te bereiken vertellen we wat we doen en maken onze taken zichtbaar bij burgers en belanghebbenden. Dit doen we via sociale media en evenementen. We ondersteunen de interactie met hen en de participatie via externe initiatieven.

In 2018 gaan we de campagne voorbereiden voor de waterschapsverkiezingen van maart 2019.

Belastingen

De RBG (Regionale Belastinggroep) voert namens Delfland belastinginning en -heffing uit voor de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing.

De zuiveringsheffing is de belasting die alle huishoudens betalen voor het schoonmaken van het afvalwater. Jaarlijks zuiveren we op onze 4 zuiveringsinstallaties zo’n 133 miljoen kuub afvalwater in ons beheergebied. De watersysteemheffing betaalt u voor minder kans op wateroverlast. 

Ons bestuur streeft ernaar de tarieven te beheersen. In ons coalitieakkoord is bepaald dat het zuiveringsheffingstarief de komende jaren niet stijgt. Voor de watersyteemheffing is een jaarlijkse stijging van 1,5 % bepaald.

In onderstaande tabel zijn de belastingtarieven voor 2018 weergegeven.

Belastingsoort (bedragen * € 1) Voor wie 2018
Watersysteemheffing*
Tarief ingezetenen per huishouden Huurders en eigenaren 121,47
Tarief gebouwd Eigenaren 0,0264 %
Watersysteemheffing ongebouwd/natuur 
Tarief landbouwgrond per ha  Eigenaren 91,92
Tarief natuurgrond per ha Eigenaren 4,52
Zuiveringsheffing
Zuiveringsheffing per vervuilingseenheid Huurders en eigenaren 93,50

* Voor eigenaren geldt dat de watersysteemheffing een optelsom is van de watersysteemheffing ingezetenen en een % van de WOZ-waarde

De hoogte van onze belastingopbrengsten is naast de hoogte van het tarief afhankelijk van de heffingsgrondslagen, de belastingeenheden. De hoogte van de opgelegde aanslagen is afhankelijk van de individuele situatie van de belastingbetaler.

Voorbeeldprofielen: In de volgende tabel zijn aan de hand van een achttal profielen met de daarbij behorende aannames de feitelijk op te leggen aanslagen weergegeven. 

Voorbeeldprofielen

(bedragen * € 1)
2018
a) Alleenwonend, geen eigenaar  214,97
b) Meer personen, geen eigenaar  401,97
c) Alleenwonend, woning WOZ-waarde 250.000 euro 280,97
d) Meer personen, woning WOZ-waarde 250.000 euro  467,97
e) Bedrijfspand, WOZ-waarde 5 mln. euro, 100 v.e.* 10.670,00
f) Veeteeltbedrijf, 40 ha. 3.676,80
g) Openbare landweg, 25 ha. 11.490,00
h) Natuurterrein, 25 ha. 113,00

* V.e. staat voor vervuilingseenheid: de mater waarin de vervuiling van afvalwater (van was, douche of wc) wordt gemeten.

Kwijtschelding en oninbaarheid                                             

Voor de ingezeten heffing (watersysteemheffing) komt conform de kwijtscheldingsnorm 11% van de huishoudens in aanmerking voor kwijtschelding. De mate van oninbaarheid blijft op 1,5% van het aantal huishoudens.                       

Vanaf 2017 kennen we voor de zuiveringsheffing geen kwijtschelding meer. Door de afschaffing van de kwijtschelding wordt een toename van de oninbaarheid tot 2,5 % van het aantal ve's (woningen) verwacht.

Overige opbrengsten                                      

Naast de zuiveringsheffing en watersysteemheffing legt de RBG ook aanslagen op voor leges en precario. Leges worden in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van aanvragen tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen.

Precariobelasting wordt geheven voor het bezit van een voorwerp op, onder of boven grond of water van het hoogheemraadschap.

De Regionale BelastingGroep: Wat doet het waterschap en hoe wordt uw aanslag berekend.

Downloads en meer informatie