Begroting 2019

 Inleiding Waterveiligheid, stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie Gezond, schoon en zoet water Watersysteem Afvalwaterketen en zuiveren Innovatie, duurzaamheid en financiële producten Bestuur en organisatie Belastingen

Inleiding

Het Hoogheemraadschap van Delfland staat paraat, met een open vizier en luisterend oor. Paraat om in te spelen op de behoeften en wensen binnen ons gebied, op actuele ontwikkelingen en om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen. Dit doen wij voor de 1,2 miljoen inwoners van Delfland.

Onze taak is het om ons beheergebied leefbaar en veilig te houden, door te zorgen voor droge voeten en schoon water.  Dit doen we met het onderhoud van dijken en kades, het peilbeheer, het voorkomen en oplossen van wateroverlast en het zuiveren van afvalwater.

Dit kunnen we niet alleen. Daarom investeren we in waterbewustzijn en participatie van onze inwoners en van de bedrijven en andere overheden in ons gebied, zodat iedereen bijdraagt aan veiligheid en leefbaarheid.

Om onze taak ook in de toekomst goed uit te kunnen blijven uitvoeren, is het noodzakelijk dat we een financieel gezonde organisatie zijn. We bezuinigen en bouwen onze schuldenlast verder af en gebruiken deze financiële ruimte om in te spelen op nieuwe eisen en uitdagingen. Tegelijkertijd zorgen we voor zo laag mogelijke tariefstijgingen voor onze belastingbetalers.

Om al onze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, is geld nodig. In de begroting voor 2019 zijn de financiële consequenties van onze werkzaamheden aangegeven. In onderstaande tabel staan de verwachte netto kosten en belastingopbrengsten per programma.

Het exploitatieresultaat (verschil tussen netto kosten en belastingopbrengsten) reserveren we onder andere voor matiging van tariefstijgingen en aflossing van schulden.

Programma

Netto exploitatiekosten en netto belastingopbrengsten (* € 1 miljoen)

Waterveiligheid, stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie,  23
Gezond, schoon en zoet water 3,7
Watersysteem 35,2
Afvalwaterketen en zuiveren 87,8
Innovatie, duurzaamheid en financiële producten 8,2
Bestuur en organisatie 32,3
Netto belastingopbrengsten 222
Voordelig exploitatieresultaat 31,8
Wij Hollanders staan paraat

Downloads en meer informatie

Waterveiligheid, stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie

Wij zorgen voor veilige dijken en kades. Met inspecties, beheer en onderhoud van deze waterkeringen voorkomen we wateroverlast. Ook voorkomen we dat er te veel muskusratten zijn, zodat dijken en oevers veilig zijn voor hun gegraaf.

Vanuit strategisch omgevingsmanagement bepalen we hoe we omgaan met onze omgeving. In het kader van de Omgevingswet ontwikkelen we een integrale watervisie en maken wij onze regels doelgericht en digitaal toegankelijk: met één klik op de kaart is inzichtelijk wat waar is toegestaan. In de watervisie staat het belang van water als onderdeel van de leefomgeving centraal. We vertalen dit naar plannen – net als initiatieven van anderen, zoals gemeenten en provincie, die vaak beheerder van die leefomgeving zijn.

De economische groei is zichtbaar in een toename van ruimtelijke initiatieven. Dit betekent dat het aantal gevraagde wateradviezen groeit. Ook worden er meer complexere adviesvragen gesteld voor bijvoorbeeld binnenstedelijke herontwikkelingen. Delfland wil in een vroegtijdig stadium in gesprek komen met initiatiefnemers en een inschatting maken welke ontwikkelingen kansrijk zijn voor Delfland en welke niet. De inhoudelijke doelen van Delfland zijn hierbij leidend, met in 2019 extra aandacht voor ecologische inrichting (op basis van de Kader Richtlijn Water), kades en klimaatadaptatie. Dit vraagt een grotere inzet van bijvoorbeeld de watertoets om de plannen binnen de gestelde termijn te voorzien van adequate adviezen. Ook vergt dit meer flexibiliteit bij de planvorming om kansen die ontstaan te benutten

Daarnaast eist de klimaatverandering zijn tol: de woon- en leefomgeving moet op tijd klimaatbestendig worden gemaakt. Delfland gaat samen met zijn partners het bebouwde gebied minder kwetsbaar maken voor extreme weersomstandigheden en mogelijke schade daardoor beperken. Hiermee geeft Delfland invulling aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. In lijn met dit plan brengen we in samenwerking met partners in de jaren 2019 en 2020 de kwetsbaarheid van de regio in beeld (stresstesten) en wordt bepaald op welke wijze de regio het beste klimaatbestendig kan worden gemaakt door ontwikkelingsgerichte agenda’s per gemeente. Daarnaast bouwen we de samenwerking met andere partijen die een bijdrage kunnen leveren aan een klimaatbestendige regio, zoals woningbouwverenigingen en tuincentra, verder uit.

Met een financiële regeling stimuleren we mensen zelf aan de slag te gaan met het klimaatbestendig inrichten van hun buurt. We betalen mee aan aanpassingen waarmee water wordt vastgehouden, waardoor overlast van water afneemt. Een voorbeeld hiervan is de omvorming van verharde schoolpleinen naar schoolpleinen met opvang van water.

De strijd tegen het water

Gezond, schoon en zoet water

Afgelopen jaar zijn we succesvol geweest in het beperken van de hinder en overlast door de extreme droogte die Nederland trof. Hierin is de rol van het Brielse Meer als strategische zoetwaterbuffer voor ons gebied cruciaal geweest.

In 2019 werken we verder aan een op de functies afgestemde duurzame zoetwatervoorziening, enerzijds door bestaande aanvoermogelijkheden te behouden en verbeteren en anderzijds door de in gang gezette ontwikkeling naar een circulair Delfland. Circulair worden doen we niet alleen maar brengen we door samenwerking met anderen tot stand.

Voor het verbeteren van de chemische waterkwaliteit zetten we de samenwerking met de gebiedspartners ook dit jaar voort. Onze aanpak is in belangrijke mate gericht op het verder beperken van emissies door de glastuinbouw. Dit doen we door gebiedsgerichte meting en monitoring, het uitvoeren van de acties samen met partners binnen de context van het afsprakenkader Emissieloze kas en beleidsagendering.

Tijdens het zwemseizoen meten wij op de door de provincie aangewezen zwemwaterlocaties de aanwezigheid van blauwalg en bacteriën. Voor 2019 worden, in samenwerking met de gemeente Delft voor zwemwaterlocatie Plas Delftse Hout nieuwe bron- en structuurmaatregelen ontwikkeld. Deze maatregelen zijn o.a. nodig om de ecologische robuustheid van de plas te vergroten en daarmee de kans op blauwalg te verkleinen.

Ook in 2019 wordt hard gewerkt aan het project S.C.H.O.O.N. (Schoonmaken effluent en Hergebruik voor Oppervlaktewater Op Natuurlijke wijze) en de ontwikkeling van de waterharmonica (een natuurgebied met rietmoerassen dat ervoor zorgt dat water extra gezuiverd wordt). Beide projecten zullen op termijn moeten leiden tot een verbetering van de zwemwaterkwaliteit van de Krabbeplas en de zoetwatervoorziening.

We zetten ons in om zoveel mogelijk de afgesproken lokale waterkwaliteitsknelpunten op te lossen en kansen te benutten binnen het taakstellend budget. Dit draagt tevens extra bij aan waterbewustzijn.

Daarnaast wordt er in 2019 verder ingezet op implementatie van assetmanagement, als onderdeel van de organisatieontwikkeling. 

Downloads en meer informatie

Watersysteem

Het programma Watersysteem betreft waterkwantiteit, ecologische waterkwaliteit, bodemdaling, grondwater- en vaarbeheer.

Het programma Watersysteem gaat onder andere over het dagelijkse (peil)beheer, het voorkomen van wateroverlast door te veel of te weinig water en het verkrijgen en behouden van een goede ecologische waterkwaliteit met een vrije vismigratie. We voeren de reguliere maai- en baggerprogramma’s uit voor het in stand houden van de watergangen. Ook stellen we onderhoudsprogramma’s op voor de gemalen, inlaten, visliften en andere installaties en voeren we die uit volgens de principes van assetmanagement. Tegelijkertijd maken we peilbesluiten zodat de kunstwerken gericht kunnen worden ingezet ten behoeve van het peilbeheer.

We voeren watersysteemstudies uit om locaties waar niet aan de norm wordt voldaan, dus met een te grote kans op wateroverlast, in beeld te brengen. Vervolgens gaan we samen met onze partners op zoek naar oplossingen om de wateroverlast op deze locaties zoveel mogelijk op te lossen. Deze oplossingen worden dan door onze partners of door onszelf bijvoorbeeld via investeringsprojecten, uitgevoerd, waarna deze worden opgenomen in de onderhoudsprogramma’s.

Om meer waternatuur te creëren richten we het watersysteem zodanig in dat deze waternatuur zich op eigen kracht kan gaan ontwikkelen. Daartoe zoeken we enerzijds samen met onze partners naar goede locaties voor de aanleg van natte ecologische zones en structuren als vissenbossen, waterplantzones, en zetten we anderzijds in op het aanpassen van het maaibeheer en vismigratiemaatregelen. Samen met onze partners wordt er, bovenop de genoemde maatregelen in het watersysteem, ook altijd gekeken naar alternatieve maatregelen die ook bijdragen aan het behalen van de ecologische doelstelling van de Kaderrichtlijn Water (KRW), bijvoorbeeld in het water van polders.

Afvalwaterketen en zuiveren

De komende jaren staat de toekomst van de afvalwaterketen centraal. Onze ambitie op dit gebied is het inzetten van afvalwater als bron van grondstoffen, energie en zoet water.

Projecten in 2019

We voeren diverse innovatieprojecten uit die zijn gericht op de transformatie van de afvalwaterketen. Voorbeelden zijn het produceren en leveren van groen gas, het werken aan nieuwe zuiveringsconcepten zoals bijvoorbeeld Harkos (continue korrelslib), het doen van betrouwbare levensduurbepalingen van persleidingen met slimme meetinstrumenten en het herbruikbaar maken van water via een zoetwaterfabriek. Een overzicht van de projecten die we in 2019 uitvoeren.

Samenwerkingsverbanden

Om de doelmatigheid en duurzaamheid van de afvalwaterketen te vergroten blijven we investeren in de samenwerkingsverbanden met gemeenten en drinkwaterbedrijven, zoals het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD), de Rotterdamse Samenwerking in Afvalwaterketen (RoSa) en het Optimalisatie Afvalwater Systeem bij afvalwaterzuivering De Groote Lucht (OAS DGL).

Samen met Delfluent, onze partner in de publiek private samenwerking, blijven we werken aan innovatieve projecten en strategieën. In 2019 continueren we de samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Delfland circulair

We werken verder aan een strategische visie op de toekomst van de afvalwaterketen onder meer op het gebied van Circulair.

Zoetwaterfabriek

Innovatie, duurzaamheid en financiële producten

We gaan onze doelen beter en slimmer halen door inzet van innovatie en duurzame werkwijzen. Onze innovatie richt zich vooral op de grote maatschappelijke opgaven waterkwaliteit, klimaatadaptatie, energieneutraliteit en circulariteit en duurzaamheid.

Om in 2019 duurzamer en energie-efficiënter te werken, gaan we het onderzoek dat we in 2018 hebben gedaan naar het grootschalig toepassen van zonne-energie nu daadwerkelijk in de praktijk brengen.  Daartoe zetten we de voorbereiding van de daarvoor benodigde investeringen in gang. We richten ons daarbij vooral op toepassing op daken en terreinen van onze afvalwaterzuiveringen en gemalen. Voor windenergie kiezen we voor de mix van toepassingen die onze doelstelling energie-neutraal in 2025 het best garandeert: inkopen bij een van onze partners, overname van bestaande windmolens op ons eigen terrein of participatie in nieuwbouw van molens.

Op financieel gebied beheersen we onze vermogenspositie en blijven ook daarmee een toekomstbestendige organisatie. Om hierop efficiënt te kunnen sturen onderzoeken we op welke punten onze planning- en control cyclus kan worden gestroomlijnd en gaan we onze financiële administratie samen met de buurwaterschappen voeren.

Downloads en meer informatie

Bestuur en organisatie

Voor het programma Bestuur en Organisatie ligt in 2019 de focus op enkele belangrijke zaken waar de inwoners van Delfland mee te maken krijgen.

Allereerst zijn dat de waterschapsverkiezingen in maart. Met deze verkiezingen, die tegelijkertijd met de provinciale verkiezingen worden gehouden, wordt een nieuw bestuur gekozen voor de periode 2019 tot maart 2023. De verkiezingen zijn een goed moment om aandacht te vestigen op het werk van de waterschappen. Dit valt samen met onze campagne Waterbewustzijn, waarmee Delfland in 2019 alle partners (inwoners, bedrijven, grondeigenaren, medeoverheden) oproept om actief bij te dragen aan het toekomstbestendig maken van onze leefomgeving.

Voor de organisatie van Delfland staat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven ook in 2019 voorop. Onze vergunningen moeten makkelijk en snel aan te vragen zijn, en het toezicht en de handhaving moeten begrijpelijk en uitlegbaar zijn. Bij Delfland staat de klant centraal, maar omdat deze steeds vaker digitaal bediend wil worden, moet onze organisatie de digitale beschikbaarheid van onze diensten en informatie verder ontwikkelen. Dat gaan we doen op een moderne en veilige manier.

Ten slotte wil Delfland een aantrekkelijke werkgever in de regio blijven. Door onze organisatie flexibel te houden, en onze blik vooral naar buiten te richten, willen we de medewerkers een plezierige en toekomstgerichte werkomgeving bieden. Om onze kennis en kwaliteit op een goed niveau te houden investeren we in scholing en ontwikkeling, en zoeken we gericht naar nieuwe medewerkers die onze organisatie kunnen versterken.

Downloads en meer informatie

Belastingen

De RBG (Regionale Belastinggroep) voert namens Delfland belastingheffing en -inning uit voor de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing.

De zuiveringsheffing is de belasting die alle huishoudens betalen voor het schoonmaken van het afvalwater. Jaarlijks zuiveren we op onze 4 zuiveringsinstallaties zo’n 133 miljoen kubieke meters afvalwater in ons beheergebied. De watersysteemheffing betaalt u voor minder kans op wateroverlast. 

Ons bestuur streeft ernaar de tarieven te beheersen. In ons coalitieakkoord is bepaald dat het zuiveringsheffingstarief de komende jaren niet stijgt. Voor de Watersysteemheffing is een jaarlijkse stijging van 1,5% bepaald.

In onderstaande tabel zijn onze belastingtarieven voor 2019 weergegeven

Belastingsoort (bedragen * € 1) Voor wie 2019
Watersysteemheffing*
Tarief ingezetenen per huishouden Huurders en eigenaren 123,29
Tarief gebouwd Eigenaren 0,0251%
Watersysteemheffing ongebouwd/natuur 
Tarief landbouwgrond en overig ongebouwde grond per ha  Eigenaren 91,50
Tarief natuurgrond per ha Eigenaren 4,56
Zuiveringsheffing
Zuiveringsheffing per vervuilingseenheid Huurders en eigenaren 93,50

* Voor eigenaren geldt dat de watersysteemheffing een optelsom is van de watersysteemheffing ingezetenen en een % van de WOZ-waarde.

De hoogte van onze belastingopbrengsten is naast de hoogte van het tarief afhankelijk van de heffingsgrondslagen, de belastingeenheden. De hoogte van de opgelegde aanslagen is afhankelijk van de individuele situatie van de belastingbetaler.

Voorbeeldprofielen: In de volgende tabel zijn aan de hand van een achttal profielen met de daarbij behorende aannames de feitelijk op te leggen aanslagen weergegeven. 

Voorbeeldprofielen

(bedragen * € 1)
2019
a) Alleenwonend, geen eigenaar  216,79
b) Meer personen, geen eigenaar  403,79
c) Alleenwonend, woning WOZ-waarde 250.000 euro 279,54
d) Meer personen, woning WOZ-waarde 250.000 euro  466,54
e) Bedrijfspand, WOZ-waarde 5 mln. euro, 100 v.e.* 10.605,00
f) Veeteeltbedrijf, 40 ha. 3.666,00
g) Openbare landweg, 25 ha. 11.437,50
h) Natuurterrein, 25 ha. 114,00

* V.e. staat voor vervuilingseenheid: de mate waarin de vervuiling van afvalwater (van was, douche of wc) wordt gemeten.

Kwijtschelding en oninbaarheid                                             

Huishoudens kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor kwijtschelding van de watersysteem heffing (ingezetenen).

Overige opbrengsten                                      

Naast de zuiveringsheffing en watersysteemheffing legt de RBG ook aanslagen op voor leges en precario. Leges worden in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van aanvragen tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen.

Precariobelasting wordt geheven voor het bezit van een voorwerp op, onder of boven grond of water van het hoogheemraadschap.

De Regionale BelastingGroep: Wat doet het waterschap en hoe wordt uw aanslag berekend.

Downloads en meer informatie