CO2-Prestatieladder

Delfland neemt de reductie van CO2 serieus! Daarom werken we samen met de CO2-prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Dat betekent dat wij bedrijven die de reductie van CO2 serieus nemen, bij een aanbesteding belonen met fictieve korting op de inschrijfprijs. Delfland past de CO2-prestatieladder ook toe op de eigen organisatie, door maatregelen te nemen om de uitstoot die we zelf veroorzaken te verminderen.

In 2025 wil Delfland energieneutraal zijn: dan moet de energie die wij gebruiken ten minste worden gecompenseerd door de energie die wij duurzaam opwekken.

Op de wat langere termijn, in 2050, willen wij klimaatneutraal zijn. Dat betekent onder meer dat wij toegaan naar een 0-emissie van broeikasgassen, waaronder CO2 van de eigen organisatie en ketenpartners (leveranciers, gebruikers en gebiedspartners).

Vanuit SKAO is hiervoor een methodiek ontwikkeld: de CO2-prestatieladder.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een CO2-“managementsysteem” om meer inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk van een organisatie én om maatregelen te nemen om die voetafdruk te verkleinen.

De CO2-Prestatieladder heeft 5 niveaus, oftewel: treden.  In 2020 willen wij ons certificeren voor niveau 3. Dat wil zeggen dat Delfland voor wat betreft de eigen organisatie voldoet aan de volgende eisen:

  • Inzicht in de eigen energiestromen en CO2-uitstoot
  • Reductie: ambitieuze doelstellingen en maatregelen voor CO2-reductie
  • Transparantie: structurele communicatie over het CO2-beleid
  • Participatie: deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Stappen in het proces

In het najaar van 2020 wordt Delfland voor de eerste keer geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende instelling (CI). Delfland hoopt dan het certificaat voor de CO2-prestatieladder, niveau 3, te mogen ontvangen. Zodat kan worden aangetoond dat Delfland een werkend CO2-managementsysteem heeft voor de hele organisatie, dat jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering. 

wsqK-mgILmU
Certificeren met de CO2-Prestatieladder? Dat doe je zo!