Energie

Delfland is al lange tijd actief bezig met energiebesparing en het vergroten van de duurzame opwekking van energie. Al vanaf 2005 streven we binnen het waterschap naar een reductie van het energieverbruik met een jaarlijkse besparing van 3% per jaar. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Rijksoverheid.

Op 23 april 2020 heeft het algemeen bestuur van Delfland het uitvoeringsplan Delfland energieneutraal 2025 vastgesteld. De komende jaren gaan we diverse maatregelen uitvoeren om in 2025 energieneutraal te worden. Het gaat om het verhogen van de biogasproductie, aanleg van zonnecellen, aquathermie en meewerken aan de realisatie van windturbines. Al die maatregelen moeten ervoor gaan zorgen dat we in 2025 net zoveel duurzame energie opwekken als dat we verbruiken. Hiermee wordt Delfland energieneutraal.

Naast onze eigen energievoorziening werken we ook intensief samen met de regio. Dat doen we door deel te nemen aan de regionale energiestrategie (RES) regio Rotterdam Den Haag. Binnen de contouren van de metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben de 23 inliggende gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Zuid-Holland de ambitie uitgesproken om in 2050 een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening te hebben; Wij streven naar een vrijwel CO2-vrije energievoorziening in 2050.

De waterschappen zien meerwaarde in een regionale aanpak als het gaat om de energietransitie en juichen regionale samenwerking van harte toe. “Alleen ga je sneller maar samen kom je verder”. Het aanbod dat de inliggende waterschappen voor de Regionale Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag graag willen doen bestaat uit de volgende punten:

  • De waterschappen streven naar energieneutraliteit, Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard hopen dat al te bereiken in 2025. Hollandse Delta geeft aan uiterlijk in 2030 zover te zijn.
  • Energieneutraliteit is geen doel op zich maar een resultaat dat moet bijdragen aan de doelstelling van minder CO2-uitstoot en dient bij te dragen aan een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag in 2050.
  • De waterschappen zijn bereid te onderzoeken waar eigen gronden en assets ingezet kunnen worden voor de energietransitie, mits dit past binnen de randvoorwaarden van het waarborgen van (veilig) waterbeheer en haar andere activiteiten.
  • De waterschappen werken proactief mee aan de ontwikkeling van aquathermie (warmtewinning uit oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater). De waterschappen treden hier minimaal faciliterend in op. Onderzocht wordt welke rollen waterschappen kunnen spelen hierin, variërend van faciliterend tot deelnemer in warmtenetten.
  • Uit het basisdocument valt af te leiden dat deze regio een stevig tekort heeft aan opwekpotentie voor elektriciteit en biobrandstof. De waterschappen zijn bereid mee te werken aan onderzoek naar de inzet van het eigen biogas voor elektriciteit en warmte dan wel alternatieve inzet, bijvoorbeeld levering van groen gas aan het aardgasnet. Enkele zuiveringen in dit gebied leveren al groen gas aan het aardgasnet.
  • De waterschappen staan open voor participatie en samenwerking met gemeenten en bedrijven op het gebied van duurzame energievoorziening, zoals wind- en zonne-energie.
  • De waterschappen onderzoeken het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen bij de afvalwaterzuiveringen, en zullen waar zinvol, aanpassingen doen op deze installaties.

In 2025 wil Delfland energieneutraal zijn: dan moet de energie die wij gebruiken ten minste worden gecompenseerd door de energie die wij opwekken. Dat betekent onder meer dat wij toegaan naar een 0-emissie van broeikasgassen van de eigen organisatie en ketenpartners (leveranciers, gebruikers en gebiedspartners).