Biodiversiteit

Marcel Belt is hoogheemraad bij Delfland en sinds kort ook bestuurslid van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: “Als waterbeheerder doen wij al veel voor de biodiversiteit in ons gebied. De aanleg van natuurvriendelijke oevers, vispassages, vispaaiplaatsen, drijfbladzones, ecologisch maaibeheer, allemaal zaken die bijdragen aan de biodiversiteit. Ook zijn wij betrokken bij weidevogelinitiatieven in de polders in ons gebied.''

Het huidige bestuur van Delfland heeft ervoor gekozen om van biodiversiteit een speerpunt te maken. Wij willen dat bij al onze taken en werkzaamheden de kansen en bedreigingen voor de biodiversiteit worden meegewogen. Het bevorderen van het biodiversiteitsherstel is een investering in de kwaliteit van ons gebied. Voor de huidige en toekomstige generaties die er wonen, werken en recreëren. Wij maken daar geld en capaciteit voor vrij.

Delfland onderschrijft dat met de juiste maatregelen de teruggang van biodiversiteit een halt toegeroepen kan worden.  In de eerste helft van 2020 stellen wij hiervoor een actieplan op met maatregelen die kunnen bijdragen aan biodiversiteitsherstel in ons gebied. Niet alleen in en om het water, maar ook op het land. 

Denk daarbij aan het bloemrijker maken van onze dijken, het aanpassen van de inrichting van de terreinen van onze waterzuiveringen. Kijken wat er mogelijk is bij onze kantoren en gemalen. Maar ook het ondersteunen van en eventueel aansluiten bij de plannen van derden. Hiervoor gaan we bewoners en gebiedspartners in gesprek. Die samenwerking leidt niet alleen tot verbetering van biodiversiteit maar ook voor een prettige leefomgeving, klimaatadaptatie, betere waterkwaliteit. Samen kun je meer!

Dat is ook de reden geweest om aan te sluiten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Daarmee kunnen wij onze ambities onderstrepen en bundelen en doen wij kennis op over biodiversiteitsherstel.