Bestuur en democratie

Delfland, een waterschap, is een ‘functionele democratie’, dat wil zeggen een overheid met een beperkte taak namelijk de zorg voor het watersysteem en de afvalwaterzuivering. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een gemeente die een algemene democratie is.

Net als een gemeente of provincie, bestaat ons bestuur uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur noemen we de verenigde vergadering (VV). Het dagelijks bestuur wordt gevormd door dijkgraaf en hoogheemraden (D&H).

Monistisch stelsel

Het waterschap heeft een monistisch stelsel. Monistisch betekent dat hoogheemraden (dagelijks bestuurders) onderdeel blijven uitmaken van het algemeen bestuur. Daarmee behouden zij hun zetel en stemrecht bij vergaderingen van de VV. De hoogheemraden mogen dus meestemmen over hun 'eigen' voorstellen. Dit is anders dan bij een gemeente of provincie. Deze overheden zijn dualistisch georganiseerd.

Bestuursperiode

Het algemeen bestuur (verenigde vergadering) wordt voor een periode van vier jaar gekozen.

Democratisch gekozen bestuur

Wie belang heeft bij ons werk, moet bijdragen in de kosten. Op zijn beurt krijgt die persoon zeggenschap over het doen en laten van Delfland, namelijk in de vorm van stemrecht. Ook kan hij/zij zich kandidaat stellen voor een zetel in het algemeen bestuur.

Eén keer in de 4 jaar zijn er verkiezingen. Iedereen die op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder is, mag zijn of haar stem uitbrengen. Dat geldt ook voor niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Download: het overzicht van bevoegdheden van VV en D&H (pdf, 65 kB)