Algemeen bestuur

De leden van de verenigde vergadering (VV), ons algemeen bestuur, vertegenwoordigen verschillende groepen mensen die belang hebben bij het werk dat Delfland doet.

    • Inwoners van het gebied van Delfland;
    • Bedrijven binnen het gebied van Delfland;
    • Eigenaren van ongebouwde grond zoals weilanden;
    • Eigenaren van natuurterreinen.

Van de 30 zetels in de VV zijn er negen geborgd. Dat betekent dat ze aan een groepering zijn toegewezen. Dit is wettelijk zo geregeld. Deze negen zijn toegewezen aan bedrijven, boeren (eigenaren van ongebouwde grond) en eigenaren van natuurterreinen. Kiezers stemmen dus alleen voor 'de groep' inwoners, deze heeft 21 zetels in het bestuur.


Vaststellen beleid

De VV stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur (dijkgraaf en hoogheemraden) dit beleid goed uitvoert. In de vergadering beslist het algemeen bestuur over strategische keuzes. Ook kent de VV kredieten toe voor het uitvoeren van projecten. De dijkgraaf is voorzitter van de VV, hij leidt de vergaderingen. De voorzitter is echter geen lid van het algemeen bestuur en heeft geen stemrecht. Wel heeft hij een raadgevende rol.

Het Reglement van orde voor de verenigde vergadering en de commissies van Delfland kunt u hier downloaden. (pdf, 741 kB)