Waterkwaliteitsrapportage

De zorg voor de waterkwaliteit is een van onze kerntaken. Wij beschermen de waterkwaliteit en stimuleren deze. Onder meer door het aanleggen van nieuwe waternatuur en maatregelen voor vis werken wij aan schoon, gezond en levend water in ons hele gebied. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de waterkwaliteit en het effect van de maatregelen meten en monitoren wij deze.

De jaarrapportage over 2019 laat zien dat de chemische waterkwaliteit beter is geworden: wij vinden minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. De chemische waterkwaliteit voldoet echter nog niet aan de normen. De komende jaren moeten wij en onze partners hard blijven werken aan het terugdringen van emissies, erfafspoeling en riooloverstorten.

Ook voor het behalen van de ecologische doelen is nog werk aan de winkel. Wij krijgen steeds meer inzicht in wat nodig is en wat werkt in onze wateren en wat niet. Er is vooral een gebrek aan ruimte voor waterplanten. Omdat veel organismen juist tussen de waterplanten leven, komen deze nog onvoldoende tot ontwikkeling. Daarom blijft uitbreiding en verbetering van een samenhangend netwerk van waternatuur nodig.
De bevindingen worden meegenomen in het nieuwe stroomgebiedbeheerplan (SGBP3) ten behoeve van de KRW-doelen en de op te stellen doelen voor overig water. 


Waterkwaliteitsrapportage 2019

Waterkwaliteitsrapportage 2019 (pdf, 3.8 MB)


Waterkwaliteitsrapportages van voorgaande jaren