Veelgestelde vragen Stimuleringsregeling lokaal water

Heeft u een vraag over de subsidie, kijk hier in de veelgestelde vragen. Wie weet staat uw vraag erbij.

Welke inrichtingsmaatregelen komen in aanmerking voor de stimuleringsregeling lokaal water?

 • Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers (NVO);
 • Het aanleggen van vispaaiplaatsen;
 • Het aanleggen van vismigratievoorzieningen;
 • Het aanleggen van helofytenfilters;
 •  Het aanleggen van drijvende oevers;
 • Het wegdrukken van de bestaande beschoeiing, zodanig dat er ruimte ontstaat voor ontwikkeling van een NVO;
 • Het aanbrengen van onderwaterstructuren met uitzondering van steenbestortingen;
 • Het éénmalig baggeren van een watergang om de structuur van het watersysteem te veranderen, zodat de ecologie zich beter kan ontwikkelen;
 • Het aanbrengen van doorspoel- en circulatiemogelijkheden ingeval bronmaatregelen geen soelaas bieden;
 • Het inzaaien en inplanten van het natte deel van een NVO;

Aan welke voorwaarden moet een initiatief voldoen?

Basisvoorwaarden voor het indienen van een aanvraag:

 • Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, particulieren, agrariërs en natuurbeheerorganisaties;
 • De subsidie is beschikbaar voor inrichtingsmaatregelen zoals bedoeld in de subsidieregeling;
 • De inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd in lokaal water van Delfland;
 • De inrichtingsmaatregelen dienen te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en beleid;
 • De inrichtingsmaatregelen zijn niet uitgevoerd vóór indiening van de volledige aanvraag;
 • U heeft nog niet eerder subsidie op grond van deze regeling ontvangen;
 • De inrichtingsmaatregelen zijn niet op een andere wijze door Delfland gefinancierd;
 • U bent in bezit van een offerte of onderbouwing van de kosten;
 • Er is een onderhoudsplan waarin de maatregelen zijn opgenomen;
 • De subsidieaanvraag is volledig;
 • De subsidieaanvraag is ingediend in de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019;
 • De maatregelen worden gerealiseerd vóór 31 december 2021.

Wie komen in aanmerking voor subsidie?

Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, particulieren, agrariërs en natuurbeheerorganisaties.

Wat moet ik doen als ik een bijdrage wil aanvragen?

De procedure voor het verkrijgen van subsidie bestaat uit 2 fases:

 1. Vooraf: u dient uw aanvraag in met het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling lokaal water. U voorziet de aanvraag van een begroting met onderbouwing en offertes en een onderhoudsplan. Desgewenst kunt u ook een voorschot aanvragen. Als uw aanvraag wordt toegekend, ontvangt u van ons uiterlijk binnen 8 weken een toekenningsbeschikking. Waarna wij gelijk het eventuele voorschot uitbetalen.
 2. Achteraf: U dient een vaststellingsaanvraag in, voorzien van betalingsbewijzen van alle gemaakte kosten en andere bewijsstukken. Daarmee stellen wij de hoogte van de uit te betalen subsidie definitief vast en betalen het (resterende) bedrag uit.

Waarom heeft Delfland deze stimuleringsregeling in het leven geroepen?

De focus ligt veelal op verbetering van de waterkwaliteit in grote wateren, zoals de West- en Oostboezem. Maar Delfland herbergt ook veel kleine wateren, die van invloed zijn op de waterkwaliteit in grote wateren. Kleine wateren liggen veelal in woonwijken, tussen weilanden en kassen of zijn onderdeel van een natuur- of recreatiegebied.

Door inrichtingsmaatregelen in kleine wateren financieel te steunen, wil Delfland een extra impuls geven aan verbetering van de ecologische waterkwaliteit in grote wateren. Dit komt de robuustheid van het watersysteem en de leefomgeving ten goede.

Hoe is de verdeling van de subsidie?

Voor 2019 is een bedrag van € 400.000 beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Hoeveel geld kan ik krijgen voor mijn inrichtingsplan?

Het te subsidiëren bedrag bedraagt maximaal 30% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 49.999,99-  per aanvraag.

Hoelang loopt de subsidieregeling lokaal water?

De Stimuleringsregeling lokaal water Delfland loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2019.

Wat moet er in de kostenraming worden opgenomen?

In de kostenraming dienen tenminste de volgende onderdelen te zijn opgenomen:

 • Omschrijving van wat u gaat doen (b.v. aanbrengen waterplanten) inclusief specificatie van het materiaal;
 • De te verwerken hoeveelheid;
 • De bijbehorende eenheid (b.v. stuks, m, m2, m3);
 • De eenheidsprijs;
 • Het bijbehorende bedrag.