Project: Gebiedsgerichte aanpak

Om te kunnen voldoen aan de Europese waterkwaliteitsnormen in het oppervlaktewater heeft de glastuinbouwsector met de overheid afspraken gemaakt om vóór 2027 te komen tot een nagenoeg nul-emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.

Deze afspraken hebben ertoe geleid dat in de periode 2011 tot en met 2013 nagenoeg alle glastuinbouwpercelen binnen het beheergebied van Delfland op de gemeentelijke riolering zijn aangesloten. Aanname was dat hierdoor geen emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen meer naar het oppervlaktewater zouden plaatsvinden. Echter, uit de Waterkwaliteitsrapportage van 2014 bleek dat de verbetering van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater minimaal was.

Ondanks een aansluitingsmogelijkheid op het riool en een verbod op het lozen van verontreinigd proceswater vanuit de glastuinbouw naar het oppervlaktewater, meet Delfland in de glastuinbouwpolders verhoogde concentraties van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater.

Toezicht

Begin 2014 is Delfland gestart met een nieuwe vorm van toezicht. Het reguliere toezicht in de glastuinbouw is grotendeels vervangen door het project Gebiedsgerichte aanpak. Deze nieuwe werkwijze houdt in dat er in een specifiek glastuinbouwgebied het oppervlaktewater met mobiele meetapparatuur 24 uur per dag en 7 dagen per week wordt gemonitord. Ook worden er extra watermonsters genomen en geanalyseerd. Met behulp van deze monitoring kunnen ongewenste emissiebronnen worden opgespoord. Daarnaast worden er bij alle glastuinbouwbedrijven intensieve bedrijfscontroles uitgevoerd. Hierbij werkt Delfland oplossingsgericht.

Het project is in de volgende 3 fases te onderscheiden:

Voorbereidingsfase

 • Polder in kaart brengen (bedrijvenbestand, watersysteem, stroomrichtingen, etc.)
 • Meetplan polder opstellen (wat gaat erin, eruit en wat gebeurt er tussenin?)
 • Alle ondernemers worden uitgenodigd voor een informatieavond (kick-off) in samenwerking met de LTO

Uitvoeringsfase

 • Bedrijfscontroles uitvoeren (in samenwerking met de omgevingsdiensten)
 • Monitoring meetnet (wekelijks) en extra monstername
 • Fysieke/visuele controle alle watergangen
 • Samenwerking met gemeenten (riolering), omgevingsdiensten en NVWA

Nazorgfase (tot 2 jaar na uitvoeringsfase)

 • Monitoring waterkwaliteit (maandelijks) + surveillance
 • Resultatenavond ondernemers
 • Intensief onderzoek naar evt. resterende waterkwaliteitsknelpunten (lokaal)
 • Meetgegevens beschikbaar stellen (digitaal) 

Lees hier een artikel in Het Waterschap van december 2018, over de gebiedsgerichte aanpak (pdf, 231 kB)