Milieurapportage indienen

Tuinders moeten elk jaar voor 1 mei hun milieuregistratie aan de Uitvoeringsorganisatie (UO) sturen. Delfland en gemeenten controleren (tijdens bedrijfsbezoeken) of dit is gebeurd.

Via de website www.uo-glastuinbouw.nl kunt u de rapportage indienen.

Teelt u op substraat, dan moet u rapporteren over de geloosde hoeveelheid meststoffen. Als grondteler rapporteert u daarnaast over het verbruik aan meststoffen. Neem in de rapportage op wat u teelt, gedurende welke periode, en op welk oppervlak. Vergeet niet alle afvalwaterstromen op te nemen.

Denk ook aan:

  • spoelwater van bijvoorbeeld een (zand)filter. Dit moet worden gerapporteerd als het (zand)filter met drainwater wordt gespoeld.
  • incidentele lozingen als gevolg van bijvoorbeeld teeltwisselingen.
  • lozingen van drainwater bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij ziektes in het gewas.

Voor telers op substraat gelden emissienormen, de hoeveelheid meststoffen die u mag lozen. Telers in de grond mogen maar een bepaalde hoeveelheid meststoffen gebruiken. Dit is wettelijk vastgesteld. Doel van de normen is het hergebruik van water stimuleren en minder lozingen in sloot, riool of bodem. 

Delfland en gemeenten controleren (tijdens bedrijfsbezoeken) of u uw registratie heeft ingediend. Wij gaan na of de gerapporteerde gegevens juist zijn. En of u zich houdt aan de normen.