Veel gestelde vragen over PFOS en bagger

Wat is bagger?

Bagger is het gezonken organisch materiaal (planten, dieren) dat op de bodem van een water ligt.

Wat is baggeren?

Baggeren is het verwijderen van bagger uit een plas, sloot of vaart.

Waarom baggert Delfland?

Voor een vlotte afvoer van hemelwater is het nodig dat de sloten, vaarten en kanalen in ons gebied op de juiste diepte zijn. Dat doen wij door middel van baggeren. Zo voorkomen wij wateroverlast.

Waar gaat de bagger heen?

Bagger bevat veel organische voedingsstoffen. Schone bagger wordt daarom vaak ter plekke gebruikt als grondverbeteraar op het land.

Aan de hand van de analyses wordt de bagger verdeeld in klasses, zware metalen, PAK, OCB’s of PCB’s zitten. Hiervoor zijn door het Ministerie van I&W normen opgesteld. Bagger die niet direct op de kant verspreid kan worden, wordt afgevoerd naar gespecialiseerde locaties.

Waarom baggert Delfland niet meer?

Op meerdere plekken in ons land is sprake van een vermoeden dat er stoffen in de bagger zitten die behoren tot de groep PFAS, waaronder PFOS. Voor PFAS zijn geen normwaarden voor grond en bagger opgesteld. Bij stoffen zonder norm die onwenselijk zijn, geldt de zorgplicht. Dit houdt in dat de bagger uit voorzorg niet wordt verplaatst totdat er beleid is.

Wie bepaalt waaraan de bagger moet voldoen?

Het Ministerie van I&W. Dat geeft Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opdracht om de normen op te stellen en stelt deze vervolgens vast. Voor PFAS , waaronder PFOS, in bagger zijn nog geen normen.

Waarom heeft Delfland niet eerder gemeten op die stoffen?

De analyses voor de baggerwerkzaamheden voor het baggerseizoen 2018/2019 zijn uitgevoerd in 2017. Toen was er geen verdenking op PFOS.

Sinds wanneer is Delfland gestopt met baggeren?

Op 14 december 2018.

Wat gaan jullie nu doen?

Watergangen die het meest dringend gebaggerd moeten worden, worden aankomende week opnieuw bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van PFOS. De analyse duurt ca. acht weken. Daarna wordt bepaald waar de bagger uit deze watergangen veilig kan worden afgezet.

Speelt dit probleem alleen in Delfland?

Nee, dit soort stoffen in bagger en bodem is een landelijk issue. Het Ministerie van I&W heeft het RIVM opdracht gegeven om risicogrenzen voor PFOS in grond en bagger af te leiden. Deze risicogrenzen zullen gebruikt worden bij het opstellen van een kader voor veilig hergebruik van licht verontreinigde grond en bagger.

Wat is PFOS?

PFOS staat voor PerfluorOctaanSulfonzuur en hoort bij de groep van PerFluor-Alkyl Stoffen (PFAS). Deze stoffen zijn toxisch en worden toegepast in consumentenproducten als textiel, tapijt, leer en papier en in industriële producten zoals verf en blusschuim. Tijdens de productie, het gebruik en in de afvalfase kunnen de stoffen op verschillende manieren in de omgeving terechtkomen.

Wie bepaalt de normen?

Het Ministerie van I&W heeft het RIVM opdracht gegeven om risicogrenzen voor PFOS in grond en bagger af te leiden. Deze risicogrenzen zullen gebruikt worden bij het opstellen van een kader voor veilig hergebruik van licht verontreinigde grond en bagger.

 

Voor vragen over PFOS en gezondheid kunt u contact opnemen met de regionale GGD.