Kadeverbetering Hazepad Pijnacker-Nootdorp

Kadeverbetering Hazepad Pijnacker-Nootdorp

De kade en het fietspad langs het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp wordt verstevigd en opgeknapt. Het Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer en de gemeente trekken hierbij samen op. Dit is nodig omdat de kade niet meer stabiel is en ook het fietspad langs de kade plaatselijk verzakt is.

Update 16 februari

 

Gestart met weghalen van bomen op de kade

Na een laatste ecologische toets halen we vanaf deze week twaalf bomen weg uit de waterkering. Hierdoor is het mogelijk om te starten met de kadeversteviging in maart. 

De twaalf populieren zijn uitgesloten van het vleermuisonderzoek. Dit zijn bomen die niet aantrekkelijk zijn voor vleermuizen of andere beschermde soorten. De werkzaamheden duren vijf dagen. Later dit jaar verwijderen we de overige bomen op de kade, na afronding van het vleermuizenonderzoek.  Als alle werkzaamheden aan de kade zijn afgerond, plaatsen we in overleg met Staatsbosbeheer nieuwe bomen buiten de waterkering terug.

Planning
Door de twaalf populieren deze week weg te halen, werken we toe naar de start van de kadeverbetering in maart.

Fietspad
De gemeente maakt momenteel keuzes maakt voor het ontwerp van het fietspad. Hiervoor wacht de gemeente het vleermuisonderzoek af vanwege de bomenrij die hiervoor gekapt moet worden. Dit onderzoek loopt zeker tot september. De omleiding voor het fietsverkeer blijft dus van kracht.

 Lees ook ons nieuwsbericht hierover: Delfland haalt bomen weg voor kadeverbetering Hazepad.

Update 29 januari 2021

 

Uitkomst winteronderzoek voor kadeverbetering Hazepad

In december gaven wij aan dat een winteronderzoek moest uitwijzen of bepaalde bomen uitgesloten konden worden voor het vleermuisonderzoek. Nu is gebleken dat twaalf populieren niet geschikt zijn voor vleermuizen of andere beschermde soorten.

Deze bomen kunnen niet blijven staan op de plek waar we de kade gaan verbeteren en ophogen. Daarom hebben we besloten om deze bomen begin februari weg te halen. Nadat de kadeverbetering helemaal klaar is, plaatsen we nieuwe bomen in de nabije omgeving terug.

Het verwijderen van de bomen duurt vijf dagen en wordt uitgevoerd door aannemer Kemp Schalkwijk. De werkzaamheden aan de kade staan gepland voor februari/maart. Meer informatie hierover volgt nog.

 

Update 1 december

 

Projectplan gepubliceerd en vleermuisonderzoek in gang gezet

Het ontwerp-projectplan van de kadeverbetering bij het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp is op 25 november gepubliceerd. Vanaf die datum gaat een termijn van 6 weken in waarin een zienswijze kan worden ingediend. Het projectplan gaat alleen over de kadewerkzaamheden. Na advies van het ecologisch bureau lijkt het erop dat de werkzaamheden aan de kade niet hoeven te wachten tot het vleermuisonderzoek is afgerond. De exacte planning van de werkzaamheden wordt nog bekendgemaakt.

Fietspad

De gesprekken met de gemeente en Staatsbosbeheer over de inrichting van het fietspad zijn nog in volle gang. De gemeente start een eigen procedure voor het fietspad zodra er een besluit is genomen over het ontwerp daarvan. Voor vragen over het fietspad is René Nijrolder de contactpersoon bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp en bereikbaar via: info@pijnacker-nootdorp.nl of telefoonnummer 015-362 62 62.

Bomen en vleermuizen

Het vleermuisonderzoek is in gang gezet. De planning is dat het onderzoek in september 2021 volledig is afgerond. In december 2020 vindt een winteronderzoek plaats om te bepalen welke bomen uitgesloten kunnen worden voor het vleermuisonderzoek. Hierbij wordt gekeken naar holtes die in de bomen aanwezig kunnen zijn. Bomen die uitgesloten worden voor verder onderzoek, melden we aan als ‘kappen houtopstanden’ bij de omgevingsdienst. Deze bomen kunnen daarna gekapt worden. De overige bomen langs het fietspad blijven tijdens de werkzaamheden aan de kade staan totdat de resultaten van het vleermuisonderzoek bekend zijn. Uiteindelijk moeten ook deze bomen weg omdat ze in de waterkering staan. 

 

Update 29 oktober

 

Vertraging werkzaamheden

Om de kade langs het Hazepad weer te laten voldoen aan de veiligheidseisen moet deze worden verbreed. Daarvoor moeten bomen worden weggehaald. Het kappen van bomen kan niet zomaar. Hiervoor is eerst onderzoek in het kader van de flora- en faunawet nodig. Een quickscan heeft aangetoond dat de bomenrij langs het fietspad geschikt is als habitat voor vleermuizen. Een extra veldbezoek heeft bevestigd dat er vleermuizen in het gebied leven en dat de bomen geschikte holtes hebben voor vleermuizen. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen dat de vleermuizen daadwerkelijk in de holtes van de bomen op de kade huizen.

Wat betekent dit?
Een speciaal onderzoek is nodig om te bepalen of vleermuissoorten gebruik maken van de bomen in het projectgebied en waarvoor ze de bomen gebruiken (foerageergebied, kraamverblijf, winterverblijf, etc.). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd ecologisch bureau. Als er geen aanwezigheid van vleermuizen wordt aangetoond, kunnen de bomen zonder ontheffing worden weggehaald. Als vleermuizen wel gebruik maken van de bomenrij of een specifieke boom, dan mogen deze bomen/boom niet zonder de ontheffing ‘Wet Natuurbescherming’ worden gekapt. Je vernietigt dan namelijk een verblijfplaats van een beschermde diersoort. We zijn met een ecologisch bureau in gesprek om te bepalen wat voor onderzoek er nog nodig is en wat de planning gaat worden.

Omleiding
De omleiding voor fietsers blijft van kracht. We begrijpen dat de volledige afsluiting van het fietspad vervelend is. Toch is het noodzakelijk om te voorkomen dat de stabiliteit van de kade verder achteruitgaat. We benadrukken dat ook het fietspad in slechte staat is. Het betreden van kade en fietspad is gevaarlijk en brengt bovendien risico’s met zich mee voor de waterveiligheid: de kade beschermt het achterland tegen het water.

Contact of vragen
Heb je vragen over dit project, neem dan contact met ons op, via Loket@hhdelfland.nl. Op de projectpagina, www.hhdelfland.nl/Hazepad, delen we het laatste nieuws. Vragen over het fietspad kunnen gesteld worden aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp via info@pijnacker-nootdorp.nl.

Update oktober 2020:

 

Het heeft enige tijd geduurd voordat er nieuws is over de kadeverbetering. Op de achtergrond zijn we druk bezig met het plan voor de uitvoering. Het ontwerp om de kade stabiel te maken is klaar en het projectplan wordt binnenkort gepubliceerd. Het ontwerp voor het fietspad wordt verder uitgewerkt zodat de gemeente een watervergunning kan aanvragen. De start van de uitvoering stond gepland voor dit jaar, maar loopt vertraging op door de aanwezigheid van vleermuizen in het gebied.

Om de kade langs het Hazepad weer te laten voldoen aan de veiligheidseisen moet deze worden verbreed. Daarvoor moeten bomen worden weggehaald. Het kappen van bomen kan niet zomaar. Hiervoor is eerst onderzoek in het kader van de flora- en faunawet nodig. Een quickscan heeft aangetoond dat de bomenrij langs het fietspad geschikt is als habitat voor vleermuizen. Een extra veldbezoek heeft bevestigd dat er vleermuizen in het gebied leven en dat de bomen geschikte holtes hebben voor vleermuizen. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen dat de vleermuizen daadwerkelijk in de holtes van de bomen op de kade huizen.

Wat betekent dit?
Een speciaal onderzoek is nodig om te bepalen of vleermuissoorten gebruik maken van de bomen in het projectgebied en waarvoor ze de bomen gebruiken (foerageergebied, kraamverblijf, winterverblijf, etc.). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd ecologisch bureau. Als er geen aanwezigheid van vleermuizen wordt aangetoond, kunnen de bomen zonder ontheffing worden weggehaald. Als vleermuizen wel gebruik maken van de bomenrij of een specifieke boom, dan mogen deze bomen/boom niet zonder de ontheffing ‘Wet Natuurbescherming’ worden gekapt. Je vernietigt dan namelijk een verblijfplaats van een beschermde diersoort. We zijn met een ecologisch bureau in gesprek om te bepalen wat voor onderzoek er nog nodig is en wat de planning gaat worden.

Omleiding
De omleiding voor fietsers blijft van kracht. We begrijpen dat de volledige afsluiting van het fietspad vervelend is. Toch is het noodzakelijk om te voorkomen dat de stabiliteit van de kade verder achteruitgaat. We benadrukken dat ook het fietspad in slechte staat is. Het betreden van kade en fietspad is gevaarlijk en brengt bovendien risico’s met zich mee voor de waterveiligheid: de kade beschermt het achterland tegen het water.

Contact of vragen
Voor vragen over de kade kun je contact opnemen met Saskia Smits, omgevingsmanager bij  Delfland. Bel hiervoor naar het loket: (015) 260 81 08 of stuur een e-mail naar . Vragen over het fietspad kunnen gesteld worden aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp via info@pijnacker-nootdorp.nl.

 

Update augustus 2020:

 

Delfland werkt samen met aannemer KWS, Gemeente Pijnacker-Nootdorp en Staatsbosbeheer aan een ontwerp voor de kade en het fietspad. Inmiddels is een onderzoek gedaan naar de samenstelling van de ondergrond. Uit de resultaten blijkt dat een aanpassing aan de waterkering nodig is om de situatie weer stabiel te maken.

Projectplan en omgevingsvergunning
Om het profiel van de kade te kunnen wijzigen, is een projectplan nodig. Het plan wordt bekend gemaakt, daarna kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Ook moet er een omgevingsvergunning aangevraagd worden voor het ophogen van het maaiveld. De omgevingsvergunning is begin augustus ingediend en heeft een maximale termijn van 14 weken. Het projectplan zal eind augustus/begin september gepubliceerd worden met een bezwaartermijn van 6 weken. Nadat deze procedures afgerond zijn, kan er begonnen worden met de uitvoeringswerkzaamheden. We zullen het projectplan op de website delen zodra deze is gepubliceerd.

Planning
De planning is nog steeds om in 2020 te starten met de uitvoering. Dit is afhankelijk van hoe de procedures gaan lopen en of er bezwaar wordt ingediend.

Voorlopige planning:

1 augustus:              Start omgevingsvergunning

Begin september:  Start Projectplanprocedure

5 september:           Omgevingsvergunning uiterlijk verleend

Begin oktober:       Projectplan onherroepelijk (bij geen bezwaar)

Nov/dec:                  Start uitvoering

Afzetting fietspad

We krijgen helaas meerdere signalen dat de afzetting bij het fietspad wordt opengemaakt om toch te kunnen fietsen over het Hazepad. Hierbij komt ook vandalisme voor. Dit is niet alleen een risico voor de kade, maar ook voor de gebruikers. Het wegdek is in slechte staat, waardoor de kans op een ongeluk groter is dan normaal. Door de afzetting is het moeilijker bereikbaar voor hulpdiensten. We begrijpen dat de omleiding vervelend is en dat de werkzaamheden nog even op zich laat wachten, maar we vragen om begrip en geduld. Breng jezelf niet in gevaar en volg de omleiding.

Update Maart 2020:

 

Het extra belasten van de kade kan leiden tot meer verzakking. Voor uw veiligheid is fietsen over het Hazepad daarom niet meer toegestaan. Met de gemeente Pijnacker-Nootdorp is daarom afgesproken het fietspad af te sluiten. De bedoeling is om de fietsroute eind 2020 of begin 2021 weer te openen. 

Wat betekent dit voor u?
In de periode van de afsluiting kun je geen gebruik maken van het fietspad. Je kan de omleidingsroute volgen die op de omleidingsborden staat aangegeven. Deze omleiding kost 3 minuten extra reistijd. Het wandelpad is eigendom van Staatsbosbeheer en loopt parallel aan het Hazepad. Het is hier toegestaan met de fiets aan de hand te lopen. Staatsbosbeheer kan een boete uitdelen wanneer je over het wandelpad fietst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we in deze periode doen?

Begin dit jaar is gestart met het maken van een ontwerp voor de kade. Er zijn nog geen zichtbare werkzaamheden uitgevoerd. Na afronding van het ontwerp medio juli, wordt gestart met de aanbesteding en realisatie. Het beschadigde fietspad wordt verwijderd en de kade wordt stabiel gemaakt. De fietsroute wordt daarna hersteld. Naar verwachting zullen de werkzaamheden begin 2021 afgerond worden. 

Wilt u op hoogte blijven van de werkzaamheden?
Houd deze projectpagina en de sociale mediakanalen van Delfland en de gemeente in de gaten voor updates.

Heeft u vragen?

Voor vragen over de wegafzetting of de omleiding kunt je contact opnemen met de Gemeente Pijnacker-Nootdorp via telefoonnummer:14 015 (niets ervoor, niets erachter) of je kunt een e-mail sturen naar: info@pijnacker-nootdorp.nl