Conditie van de dijken

Maaien van een kade

Veel inwoners van Delfland wonen beneden zeeniveau. Bijna niemand maakt zich daar zorgen over. We vertrouwen erop dat de ongeveer 700 kilometer aan dijken, duinen en kaden ons beschermen tegen het water. Dat doen ze gelukkig ook, maar niet vanzelf.

Delfland houdt de conditie van de waterkeringen nauwlettend in de gaten en blijft investeren in de noodzakelijke verbeteringen.

Kades zijn de dijken die inwoners van polders beschermen tegen hoge waterstanden. In het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland ligt 400 kilometer kades.

In het werkgebied van Delfland liggen 81 polders, van elkaar gescheiden door kaden. Het afvoeren van regenwater uit de dichtbevolkte en laaggelegen polders in Delfland gaat via een stelsel van kanalen en vaarten met aan weerszijden een kade. De kades moeten stevig genoeg zijn om de druk van het water tegen te houden en te voorkomen dat het water de polder in loopt.

Door natuurlijke ontwikkelingen zoals bodemdaling en wijzigingen in de grondwaterstand kan de grond zakken. Daarom is regelmatig controle en onderhoud nodig. Zeker nu we steeds vaker te maken krijgen met hevige regenbuien.