Bodemdaling

De bodem in Nederland daalt al eeuwenlang. Wat zijn de gevolgen hiervan?

Bodemdaling

Gevolgen van bodemdaling

Wanneer de bodem daalt en de zeespiegel stijgt, kunnen dijken te laag komen te liggen. Dan moet de dijk hoger gemaakt worden. Ook wordt de dijk dan breder gemaakt zodat het sterk genoeg is om water tegen te houden. Dit is een lastig vraagstuk in gebieden waar veel gebouwen of huizen staan.

Huizen in historische binnensteden zijn vaak gebouwd op een houten fundering. Door bodemdaling kunnen deze houten palen droog komen te staan. Het hout kan dan gaan rotten waardoor een huis kan gaan verzakken.

Ook de landbouw op veengrond heeft te maken met bodemdaling. Als veen in contact komt met lucht, verteert het. De grond klinkt in en er komt CO2 vrij wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen en daarnaast ook het oer-Hollandse veenweidelandschap in standhouden.

Rol Delfland

De aanpak van bodemdaling is ingewikkeld. Een gemeente speelt hierin een belangrijke rol. Een van de taken van Delfland is het beheren van de hoogte van het oppervlaktewater (dit heet het waterpeil). Het verhogen of verlagen van het waterpeil, kan bijdragen aan het verminderen van de gevolgen van de bodemdaling. Maar het veranderen van het waterpeil kan grote gevolgen hebben. Daarom is het een proces waarin Delfland met veel verschillende partijen gesprekken voert en afspraken maakt.

Wat kunt u zelf doen?

Kijk op de website: www.bodemdalingdelfland.nl. Wilt u weten wat u als inwoner, ondernemer of gemeente zelf kunt doen? Lees dan de praktische tips.