Veel gestelde vragen over de verdringingsreeks

Wanneer er meer vraag naar water is dan dat er aanbod is, is er een watertekort. Dit betekent dat het beschikbare water moeten worden verdeeld, omdat er niet meer vanzelfsprekend genoeg is voor iedereen. Over die verdeling bij een watertekort zijn afspraken gemaakt in een verdringingsreeks. In deze verdringingsreeks is afgesproken welke doelen (bestemmingen voor het water) voorrang krijgen op anderen.

De verdringingsreeks bestaat uit vier categorieën. De rangorde van belangen binnen de categorieën 1 en 2 is op nationaal niveau vastgelegd. Binnen de categorieën 3 en 4 is op nationaal niveau geen rangorde vastgelegd. Binnen (maar niet tussen!) die categorieën kan bij provinciale verordening een verdere rangschikking plaatsvinden.

Verdringingsreeks

Toelichting:

1. Waterveiligheid in het voorkomen van onomkeerbare schade

Het belang van veiligheid en het voorkomen van onomkeerbare schade is als hoogste categorie opgenomen in de verdringingsreeks. In Nederland kan vooral in gebieden met veel veen in de ondergrond ook de veiligheid in het geding zijn door droogte. Denk aan het bezwijken van de veenkade bij Wilnis in 2003. Ook kan er onomkeerbare schade optreden door veenoxidatie en klink.

2. Nutsvoorzieningen

Het belang dat is gemoeid met een ongestoorde energievoorziening is de afgelopen jaren steeds groter geworden. De categorie "nutsvoorzieningen" in de verdringingsreeks bevat daarom naast de drinkwatervoorziening ook de energievoorziening.

3. Kleinschalig hoogwaardig gebruik

Het belang van de beregening van kapitaalintensieve gewassen is een uitzondering op de positie die de landbouw en de overige economische behoeften in algemene zin innemen in categorie 4. Het gaat om gewassen waarbij een totale mislukking van de oogst dreigt door watertekorten, terwijl met een relatief kleine hoeveelheid water grote schade kan worden voorkomen.

4. Overige behoeften

De belangen van drinkwatervoorziening, energievoorziening en landbouw vallen in categorie 4 voor zover ze niet onder categorie 2 en 3 vallen. Onder overige belangen valt onder meer de waterkwaliteit in stedelijk gebied.

De verdringingsreeks en de regionale afspraken voor categorie 3 en 4 zijn tot stand gekomen op basis van onderlinge afspraken en akkoorden. Hierin heeft iedereen met een belang in water een stem gehad en zijn alle keuzes nauwgezet afgewogen.