Veelgestelde vragen stimuleringsregeling

Artikel 1: Waarom deze stimuleringsregeling?

De Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie is bedoeld om mensen en organisaties in Delfland te stimuleren om hun directe omgeving klimaatbestendiger te maken. Daarbij gaat het vooral om het vergroten van de mogelijkheden om regenwater op te vangen en tijdelijk vast te houden. Dat tijdelijk vasthouden van water kan bijvoorbeeld op groene daken, grasvelden en ander groen, in vijvers of wadi’s, in ondergrondse infiltratiekratten en in regentonnen.

Hoe meer regenwater bij hevige hoosbuien wordt opgevangen, hoe minder wateroverlast er is op straat en hoe minder waterschade er is aan gebouwen. Bovendien is het beter voor het milieu: het riool raakt minder snel overbelast bij een hoosbui met als gevolg minder vervuild regenwater van de straten in sloten en grachten.

Met deze regeling wil Delfland de aanleg stimuleren van meer ‘groen’ en meer ‘blauw’ in tuinen, op bedrijfsterreinen, daken en schoolpleinen in de bebouwde omgeving. Ook is de regeling bedoeld om mensen in Delfland bewust te maken van het probleem en de manier waarop zij zelf kunnen bijdragen aan oplossingen.

De regeling bestaat sinds 2017 en heeft in 2019 (in deze versie) kleine aanpassingen/aanvullingen ondergaan.

Artikel 2: Waar geldt deze stimuleringsregeling?

Je kunt gebruik maken van deze regeling als je als bewoner, ondernemer of organisatie een voorziening realiseert die bijdraagt aan de klimaatbestendigheid (van het gebied) op jouw terrein of aan jouw huis of gebouw binnen het werkgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland (zie de gebiedskaart op hhdelfland.nl). Ook gemeenten in Delfland kunnen (sinds 2019) deze regeling inzetten voor bewoners, ondernemers of organisaties.

Artikel 3: Wat houdt de stimuleringsregeling in?

De regeling betreft een financiële bijdrage voor maatregelen/activiteiten/voorzieningen die bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de bebouwde omgeving. Delfland gaat na of jouw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en zo ja, welk deel van de kosten in aanmerking komt voor een financiële bijdrage.

 Artikel 4: Wie kunnen gebruik maken van deze regeling?

Bewoners (individueel of als buren/VVE), bedrijven en organisaties (scholen, verenigingen etc.) die gehuisvest zijn binnen Delfland, kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Sinds 2019 kunnen ook gemeenten die (gedeeltelijk) binnen ons werkgebied liggen, een beroep doen op de regeling.

Hoe kunnen gemeenten de stimuleringsregeling inzetten?

Delfland kan met de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie gemeenten extra ondersteunen om (groepen) bewoners en bedrijven of organisaties te motiveren en activeren hun bebouwde omgeving klimaatbestendiger te maken. Delfland sluit daarvoor een overeenkomst af met de gemeente, waarin is vastgelegd wie er precies gebruik kunnen maken van de regeling, voor welke activiteiten/voorzieningen en wat de gemeente er zelf aan bijdraagt. Voor alle duidelijkheid: wie via de gemeente gebruik maakt van de regeling, kan voor dezelfde activiteit/voorziening geen bijdrage meer aanvragen bij Delfland (zie artikel 11.2 en 13.2).

Artikel 5: Welke activiteiten/aanpassingen komen (gedeeltelijk) in aanmerking voor subsidie?

Alle activiteiten/aanpassingen die bijdragen aan het klimaatbestendiger maken van de bebouwde omgeving, zoals beschreven in artikel 1, kunnen in aanmerking komen. Denk aan:

 • de aanleg van een vijver, wadi of kleine poel;
 • tegels/bestrating/asfalt vervangen door beplanting (ook bijv. een geveltuin);
 • tegels/bestrating/asfalt vervangen door waterdoorlatende verharding (grind, ritterplaten met split e.a.), waterpasserende verharding (minimaal 20% doorlatend, bijv. door brede waterdoorlatende voegen) of door vlonders (te plaatsen op een waterdoorlatende ondergrond);
 • voorzieningen in de grond aanbrengen die water vasthouden, zoals infiltratiekratten en grindpalen;
 • de aanleg van ‘groene daken’ (met beplanting), ‘blauwe daken’ (met wateropvang-reservoir) of een combinatie van beiden (‘groenblauwe daken’);
 • voorzieningen die voorkomen dat regenwater van daken/verharde terreinen via straatputten in het riool stroomt (bijv. door het water via een goot naar een vijver of groenstrook of naar regentonnen te leiden).

Heb je een idee dat hier niet bij staat, maar waarvan je denkt dat het wél goed kan helpen bij het klimaatbestendiger maken van de omgeving? Ook dat kan in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Artikel 6: Welk deel van de kosten komt in aanmerking?

In principe komen alle soorten kosten die je gaat maken om je project te realiseren, in aanmerking voor de regeling: planvormingskosten, voorbereidingskosten, uitvoeringskosten en arbeidskosten. Daaronder verstaan we:

 • planvorming: alles wat nodig is voor het maken van een ontwerp. Denk aan arbeidskosten en materiaalkosten voor de verkenning, het ontwerp, overleg met omgeving en belanghebbenden.
 • voorbereiding: alles wat nodig is om te komen tot uitvoering van een maatregel of project. Denk aan arbeidskosten en materiaalkosten voor het opstellen van een bestek, het opstellen van offertes voor de uitvoering, communicatie met de omgeving en andere belanghebbenden, aanbesteding en opdrachtverstrekking.
 • uitvoering: het realiseren van het project, het aansturen en begeleiden van de uitvoering, het uitvoeren van een opleveringscontrole en de communicatie met belanghebbenden, technische en andere voorzieningen, materiaalkosten, arbeidskosten.

Belangrijke uitzonderingen zijn:

 • kosten van constructieve voorzieningen (dakconstructies, overkappingen). Kies je bijvoorbeeld voor een groen dak, dan komt de beplanting in aanmerking voor vergoeding, maar eventuele aanpassingen in de dakconstructie betaal je zelf;
 • kosten ter vervanging van bestaande beplanting;
 • kosten voor werk dat door jouzelf of je medewerkers wordt uitgevoerd.

Artikel 7: Welke kosten worden gedeeltelijk vergoed?

Voor de kosten van waterdoorlatende/waterpasserende terreinverharding en groene/blauwe daken gelden maximumbedragen per vierkante meter (van deze maximum bedragen krijg je 20% of 25% vergoed, zie artikel 8: Hoe hoog kan de totale financiële bijdrage van Delfland zijn?):

 • vervang je bij bestaande bebouwing niet-waterdoorlatende verharding door beplanting of waterdoorlatende/waterpasserende verharding, dan geldt een maximumvergoeding van € 60 per vierkante meter.
 • breng je bij nieuwbouw beplanting of waterdoorlatende/waterpasserende verharding aan, dan geldt een maximumvergoeding van € 40 per vierkante meter.
 • voor groene/blauwe daken geldt doorgaans een maximumvergoeding van € 60 per vierkante meter. Bedraagt het waterbergend vermogen echter aantoonbaar meer dan 30 liter/m2, dan loopt de maximumvergoeding op tot € 100 per vierkante meter.
 • voor het arbeidsloon van de aannemer/hovenier die deze activiteiten uitvoert, geldt een maximale vergoeding van € 60 per uur.

 

 

Voorbeeld: aanleg groendak

Stel je laat een groendak aanleggen op je schuur. Het dak is 2 m bij 3 m en heeft dus een oppervlak van 6 m2. Het materiaal voor het groendak (antiworteldoek, nieuwe hemelwaterafvoer, drainageplaten, substraat en de sedummatten) kost € 450. Je laat de werkzaamheden door een hovenier uitvoeren die een tarief van € 50 per uur hanteert. In het totaal heeft de hovenier 3 uur nodig voor de aanleg van het groendak. Uw berekening is dan als volgt:

 • groendak: maximumvergoeding van € 60 per vierkante meter, dus 6 m2 * € 60 = € 360
 • arbeidsloon van de aannemer/hovenier: maximale vergoeding van € 60 per uur, echter kost deze hovenier € 50 per uur. Arbeidskosten: € 50 * 3 uur = € 150
 • totale subsidiabele kosten: € 360 + € 150 = € 510
 • totale financiële bijdrage van Delfland: € 510 * 0,25 (25%) = € 127,50 (zie tevens artikel 8)

Artikel 8: Hoe hoog kan de totale financiële bijdrage van Delfland zijn?

De hoogte van de financiële bijdrage die je krijgt toegekend, hangt samen met de totale kosten die je hebt gemaakt. Bij kleinere projecten (subsidiabele kosten tot en minder dan € 50.000) kan dat oplopen tot maximaal € 10.000 (25% van de subsidiabele kosten). Bij grote projecten (subsidiabele kosten meer dan € 50.000) kan dat oplopen tot maximaal € 15.000 (20% van de subsidiabele kosten).

Bij de beoordeling gaan we ook na of verschillende onderdelen als één activiteit kunnen worden gezien (dit staat beschreven in lid 3 en 4 van artikel 8). Samengevat: realiseer je (binnen drie jaar) meerdere activiteiten op één locatie, dan geldt de maximale financiële bijdrage voor het geheel aan activiteiten. Anders gezegd: we tellen alle activiteiten/voorzieningen bij elkaar op.

Artikel 9, 10 en 11: Procedure kleinschalige maatregelen (subsidiabele kosten minder dan € 1.000)

Betreft het een aanvraag van minder dan € 1.000 aan subsidiabele kosten, dan is de aanvraagprocedure korter en eenvoudiger. Je gebruikt hiervoor het aanvraagformulier ‘Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie subsidiabele kosten minder dan €1.000‘, dat je downloadt van www.hhdelfland.nl/inwoner/klimaat-en-water/subsidie-klimaatadaptatie. Vul het aanvraagformulier volledig in en voorzie het van de gevraagde bijlagen (bonnen, facturen, beschrijvingen, foto’s). Stuur het formulier per post (Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft) of e-mail (). Een aanvraag kan tot maximaal drie maanden na de voltooiing van de klus nog worden ingediend. Voor deze verkorte aanvraagprocedure geldt: binnen zes weken ontvang je de beslissing over de toekenning. Ook verneem je dan hoe hoog het bedrag is wat je gaat ontvangen. Voor kleinschalige maatregelen kun je overigens geen voorschot aanvragen.

Je kunt géén bijdrage krijgen als:

 • je aanvraag niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Delfland);
 • je voor jouw maatregel/activiteit al van een andere (overheids-)organisatie subsidie krijgt of kan aanvragen die de kosten van de gehele maatregel/activiteit dekt;
 • jouw maatregel/activiteit een wettelijke verplichting betreft.

Artikel 12, 13, 14 en 15: Procedure grootschalige maatregelen (subsidiabele kosten meer dan € 1.000)

Betreft je aanvraag meer dan € 1.000 aan subsidiabele kosten, dan doorloopt je aanvraag twee fasen:

1. Vooraf: Je vraagt de regeling aan met het ‘Aanvraagformulier Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie subsidiabele kosten meer dan €1.000, dat je downloadt van www.hhdelfland.nl/inwoner/klimaat-en-water/subsidie-klimaatadaptatie. Vul het aanvraagformulier volledig in en voorzie het van de gevraagde bijlagen (bonnen, facturen, beschrijvingen, foto’s). Stuur het formulier per post (Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft) of e-mail ().

Zorg dat je je aanvraag voor een financiële bijdrage vóór de voltooiing van de uitvoering indient. Als de aanvraag wordt toegekend, ontvang je uiterlijk binnen 6 weken een toekenningsbeschikking en krijg je het eventuele voorschot uitbetaald.  

Maak je al kosten terwijl de aanvraag nog in behandeling is? Als de kans op subsidietoekenning groot is, kun je alvast een voorschot aanvragen (maximaal 50%). Misschien vragen we je om eerst aan bepaalde voorwaarden te voldoen. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is vastgelegd aan welke regels de besluitvorming moet voldoen over het al dan niet toekennen van een voorschot op subsidies.

2. Achteraf: Als jouw project is uitgevoerd, heb je zicht op de daadwerkelijk gemaakte kosten. Daarop baseren we het definitieve subsidiebedrag. Hiervoor dien je binnen 3 maanden na de voltooiing van de activiteiten een vaststellingsaanvraag in, die je downloadt van www.hhdelfland.nl/inwoner/klimaat-en-water/subsidie-klimaatadaptatie. Vul de vaststellingsaanvraag volledig in en voorzie het van de gevraagde betalingsbewijzen en andere bewijsstukken. Hiermee stelt Delfland definitief vast welke bedrag je krijgt uitbetaald. Bij de uitbetaling wordt het eventuele voorschot verrekend.

Stuur de vaststellingsaanvraag per post (Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft) of e-mail ().

Aandachtspunten bij deze procedure:

Heb je andere kosten gemaakt dan beschreven in de toekenningsbeschikking? Die vallen dan niet onder de subsidieregeling. Uitbetaling kan alleen geschieden op die kostenposten zoals vastgesteld in de toekenningsbeschikking. Het is niet mogelijk bedragen over te hevelen tussen posten. Zo voorkomt Delfland dat er meer subsidie moet worden uitgekeerd dan is begroot.

Je kunt géén bijdrage krijgen als:

 • je aanvraag niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Delfland);
 • je voor jouw maatregel/activiteit al van een andere (overheids-)organisatie subsidie krijgt of kan aanvragen die de kosten van de gehele maatregel/activiteit dekt;
 • jouw maatregel/activiteit een wettelijke verplichting betreft.

Zolang we nog geen besluit hebben genomen over jouw vaststellingsaanvraag, kunnen we je aanvraag alsnog weigeren (anders gezegd: de beschikking wijzigen of intrekken). Dat kan alleen:

 • als je binnen 6 maanden nadat we je aanvraag hebben toegekend (de ‘beschikking’) nog niet bent begonnen met de werkzaamheden, of;
 • als je de vaststellingsaanvraag niet op tijd hebt ingediend.

Artikel 16 en 17: Wat is nog meer belangrijk om te weten als je deze stimuleringsbijdrage aanvraagt?

 • Jaarlijks bekijkt het Hoogheemraadschap hoeveel geld er beschikbaar is om uit te keren in de vorm van subsidies. De totale omvang van dat bedrag is gelimiteerd per jaar. Het is dus mogelijk dat de stimuleringsregeling niet toereikend is om aan alle aanvragen van dat jaar te voldoen. In dit geval geldt dat stimuleringsaanvragen op chronologische volgorde van aanvragen worden toegekend.
 • De aanvraag moet voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving.

Artikel 18: Delfland kan jouw project meenemen in de publiciteit en rekent op je medewerking

Delfland wil graag dat zo veel mogelijk mensen begrijpen waarom het belangrijk is dat hun omgeving klimaatbestendiger wordt gemaakt en dat zij daar zelf veel aan kunnen bijdragen. Jouw project kan daar een mooi voorbeeld van zijn. Daarom wil Delfland in publicaties/op websites graag in woord of beeld berichten over jouw initiatief of maatregel. We rekenen hierbij op jouw medewerking. Uiteraard met respect voor jouw privacy.