Veelgestelde vragen over Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie Op Maat

Hieronder lees je in Q&A-vorm de publieksversie van de regeling ‘Op Maat’.

De juridische versie vindt u hier (pdf, 102 kB).

Waarom deze regeling?
Bij hevige neerslag kan het zijn dat het riool de hoeveelheid regenwater niet kan verwerken. Daardoor ontstaat er schade aan bijvoorbeeld gebouwen. Daarnaast kan regenwater het peil van grachten, plassen en sloten te snel doen stijgen. Ook dat veroorzaakt schade: aan gebouwen, landbouw en natuur. Regenwater vasthouden en bergen helpt bij het voorkomen van al deze problemen. 

De regeling ‘Op Maat’ is bedoeld om (groepen) particulieren, bedrijven, organisaties en overheden in Delfland te stimuleren op grote schaal regenwater op te vangen en tijdelijk vast te houden. Delfland kent een bijdrage toe aan grootschalige fysieke voorzieningen of aan een combinatie van meerdere kleinschalige voorzieningen die hemelwater opvangen en tijdelijk vasthouden. (Artikel 1)

Waar en voor wie geldt deze regeling?
De regeling is bedoeld voor (groepen) particulieren, bedrijven en instellingen. Ook gemeenten die geheel of gedeeltelijk in het beheergebied van Delfland liggen, kunnen projecten indienen. (Artikel 4)

Delfland draagt alleen bij aan fysieke voorzieningen in het beheergebied van Delfland. (Artikel 2)

Grootschalige projecten komen voor de regeling Op Maat in aanmerking als ze minimaal 2 kubieke meter (2000 liter) waterberging realiseren en de bijdrage van Delfland minimaal €1.000,- euro is. Het aantal kubieke meter aantoonbare waterberging is bepalend voor de bijdrage.

Waarom en hoe kan een gemeente aanspraak maken op deze regeling? 

Met een tegemoetkoming wil Delfland gemeenten extra ondersteunen om (groepen) particulieren, bedrijven en/of instellingen te motiveren aan de slag te gaan om regenwater op te vangen. De bekostiging hiervan vindt in de regel plaats in de vorm van subsidies; Delfland doet dan als het ware een bijdrage aan de gemeentelijke subsidiepot. Zo realiseren we samen één (gemeentelijk) loket voor watervasthoudende initiatieven in jouw gemeente en in het beheergebied van Delfland.

Een gemeente die hier gebruik van wil maken, stelt een overeenkomst met Delfland op. Hierin staan afspraken over de betreffende voorzieningen, de kring van begunstigden, de verdeling van de bijdragen aan de begunstigden en ook de manier waarop de gemeente zelf bijdraagt. (Artikel 4)

Welke voorzieningen komen (gedeeltelijk) in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten?
Alle fysieke voorzieningen waarin of waarmee je over een langere periode regenwater opvangt, komen in aanmerking voor een financiële bijdrage. Uitzonderingen zijn oppervlaktewaterlichamen zoals plassen, sloten, kanalen, vijvers, greppels en voorzieningen die alleen handmatig kunnen worden geleegd, zoals een regenton. (Artikel 5)

Vereisten aan een fysieke voorziening:

 • een (geknepen) afvoervoorziening die het hemelwater na een piekbui minimaal 24 uur vasthoudt. Van deze 24 uur kan afgeweken worden als een automatische gestuurde afvoer wordt gerealiseerd. Een automatisch gestuurde afvoer bestaat uit een pomp of automatische klep of een dergelijke maatregel met eenzelfde functie. De waterberging moet binnen maximaal 48 uur weer beschikbaar zijn voor de opvang van verwacht hemelwater.
 • de voorziening ledigt via infiltratie in de bodem, loost op het oppervlaktewater of op een hemelwaterriolering. Alleen als het niet anders kan, kun je afvoeren via het vuilwaterriool. (Artikel 6)


Welke kosten komen (gedeeltelijk) in aanmerking voor een bijdrage?
Alle soorten kosten die je maakt voor een waterbergende voorziening komen in aanmerking voor de regeling. Voorbeelden hiervan zijn: ontwerpkosten, kosten van de fysieke voorziening en arbeidskosten om deze te maken.

Uitzonderingen zijn:

 • constructieve voorzieningen (zoals dakconstructies en overkappingen);
 • vervanging van bestaande beplanting en groen;
 • afvoeren en vervangen van bestaande waterdoorlatende verharding;
 • eigen inzet of inzet van eigen personeel;
 • opstellen en indienen van een aanvraag. (Artikel 7)


Hoe hoog is de financiële bijdrage van Delfland?
De stimuleringsbijdrage is maximaal 30% van de kosten (Artikel 7) en daarnaast niet meer dan € 500,- per kubieke meter waterberging en niet meer dan € 50.000,-. (Artikel 8)

Rekenvoorbeeld 1
Maatregel: sedumdak

U realiseert een sedumdak van 70 m2. Hiermee kunt u bijvoorbeeld 30 mm per m2 (verschilt per groen dak) water bergen.

In totaal bergt u dan: 70x0,03= 2,1 m3 (2100 liter) water.

Rekenvoorbeeld 2
Maatregel: Ontharding en vergroening

U haalt 150 m2 verharding weg en brengt daar groen voor in de plaats.
De waterberging per m2 groen is 40 mm (dit uitgangspunt is bepaald door Delfland en geldt voor alle waterdoorlatende oppervlaktes).

In totaal bergt u dan: 0,04 * 150 = 6 m3 (6000 liter) water.

Rekenvoorbeeld 3
Maatregel: Ontharding en vergroening, regenwaterschutting en infiltratiekratten

U haalt 25m2 verharding weg en brengt daar groen voor in de plaats.
Waterberging per m2 groen is 40 mm (dit uitgangspunt is bepaald door Delfland en geldt voor alle waterdoorlatende oppervlaktes).
Met deze maatregel bergt u dus 0,04*25=1.0m3 water.
Ook plaatst u een regenwaterschutting waarmee u 0,5 m3 water bergt
Tot slot plaatst u infiltratiekratten waarmee u nog eens 0,5 m3 water bergt.

In totaal bergt u dan: 1.0+0.5+0.5= 2.0 m3 (2000 liter) water.

Hoe weet ik of er nog geld is voor een bijdrage aan mijn fysieke voorziening?

Jaarlijks wordt er een plafond voor de regeling ‘Op Maat’ bepaald. Voor 2021 is er 260.000 beschikbaar. Als dat bedrag op is, dan neemt Delfland geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. Dit staat dan expliciet op de website.

Hoe kan ik de subsidie aanvragen?
Dien je aanvraag in vóór de start van de werkzaamheden. Gebruik hiervoor het digitale aanvraagformulierDeze informatie heeft Delfland nodig voor de aanvraag (Artikel 9):

 • de voorzieningen die je wil realiseren;
 • het aantal m3 waterberging dat je daarmee realiseert;
 • foto’s van de situatie voordat de voorziening is gerealiseerd;
 • op welke manier je voorziening voldoet aan de eisen (zie vraag: Welke activiteiten/aanpassingen komen (gedeeltelijk) in aanmerking voor deze subsidie?) (artikel 6)
 • de datum van start en oplevering van de voorziening;
 • offerte of begroting.

Delfland besluit binnen (uiterlijk) 6 weken na ontvangst van een volledige aanvraag óf en hoeveel stimuleringsbijdrage je kunt verwachten. Op verzoek kun je een voorschot van maximaal 50% van de bijdrage ontvangen. (Artikel 10)

Wat als er na toekenning toch iets verandert of vertraagt in de uitvoering?
Als je (een deel van) de voorziening niet of slechts gedeeltelijk uitvoert, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij Delfland. Ook als je denkt dat je niet aan de opgelegde verplichtingen kunt voldoen. (Artikel 14)

Delfland kan en mag de toekenning van de stimuleringsbijdrage wijzigen of intrekken als je twaalf maanden na het ontvangen van de toekenning nog niet bent begonnen met de realisatie van de voorziening. Dit kan Delfland ook doen als je binnen drie maanden na de realisatie van de voorziening geen verzoek tot vaststelling van de stimuleringsbijdrage hebt ingediend. (Artikel 12)

Delfland kan en mag een eventueel uitgekeerd voorschot terugvorderen als daar aanleiding voor is. (Artikel 16)

Hoe bepaalt Delfland de definitieve bijdrage?
Delfland stelt de bijdrage vast op basis van de kosten die je daadwerkelijk hebt gemaakt. Deze bijdrage kan nooit hoger zijn dan de eerder toegekende stimuleringsbijdrage. De definitieve bijdrage kunnen we alleen toekennen en uitbetalen als je uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de waterbergende voorziening het formulier ‘Verzoek tot vaststelling’ bij Delfland indient.

Deze informatie heeft Delfland nodig voor de vaststelling:

 • vermelding van de gerealiseerde voorziening(en);
 • financieel verslag van de gemaakte kosten met facturen en betaalbewijzen;
 • foto’s van de gerealiseerde voorziening(en);
 • bij niet-zichtbare ondergrondse voorziening(en): foto’s van de situatie tijdens de realisatie van de voorziening. (Artikel 11).

Deel je goede voorbeeld!
Delfland wil graag dat zo veel mogelijk mensen bewust zijn van de gevolgen van het extreme weer. En dat iedereen zelf iets kan doen om de kans op wateroverlastdoor te veel of te weinig water in hun eigen tuin of buurt te verminderen. Jouw verhaal kan anderen inspireren om ook aan de slag te gaan. Daarom vragen we je om je goede voorbeeld te delen met je (social) netwerk. Gebruik #Klimaatkrachtig bij je bericht. Jouw project kan ook een mooi voorbeeld zijn waarover Delfland in publicaties en/of op websites graag wil vertellen. We rekenen hierbij op je medewerking. Uiteraard met respect voor je privacy. (Artikel 15)

Wat is er nog meer mogelijk?
Bekijk ook de regeling ‘In Actie’ of de Werkwijze ‘Met Perspectief’.