Vaststelling stimuleringsbijdrage

U kunt uw verzoek tot vaststelling van de stimuleringsbijdrage (met benodigde bijlagen zoals vermeld in het formulier) naar ons uploaden of versturen aan subsidieklimaatadaptatie@hhdelfland.nl.

Heeft u voor 10 mei 2019 uw aanvraag ingediend, dan kunt u gebruik maken van onderstaand vaststellingsformulier.  

Als je na 10 mei 2019 een aanvraag hebt ingediend en jouw project met grootschalige maatregel(en) (subsidiabel bedrag meer dan €1.000) is uitgevoerd, heb je zicht op de daadwerkelijk gemaakte kosten. Daarop baseren we het definitieve subsidiebedrag. Hiervoor dien je binnen 3 maanden na de voltooiing van de activiteiten een vaststellingsformulier in.

Let op: het vaststellingsformulier kan alleen worden ingediend als er een aanvraag voor grootschalige maatregel(en) is toegekend.

Vul het vaststellingsformulier volledig in en voorzie het van de gevraagde betalingsbewijzen en andere bewijsstukken. Welke dat zijn vind je op het formulier. Hiermee stelt Delfland definitief vast welke bedrag je krijgt uitbetaald. Bij de uitbetaling wordt het eventuele voorschot verrekend. 

Aandachtspunten bij deze procedure

Heb je andere kosten gemaakt dan beschreven in de toekenningsbeschikking? Die vallen dan niet onder de stimuleringsregeling. Uitbetaling kan alleen geschieden op die kostenposten zoals vastgesteld in de toekenningsbeschikking. Het is niet mogelijk bedragen over te hevelen tussen posten. Zo voorkomt Delfland dat er meer subsidie moet worden uitgekeerd dan is begroot.

Je kunt géén bijdrage krijgen als:

  • je aanvraag niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Delfland);
  • je voor jouw maatregel/activiteit al van een andere (overheids-)organisatie subsidie krijgt of kan aanvragen die de kosten van de gehele maatregel/activiteit dekt;
  • jouw maatregel/activiteit een wettelijke verplichting betreft.

Zolang we nog geen besluit hebben genomen over jouw vaststellingsaanvraag, kunnen we je aanvraag alsnog weigeren (anders gezegd: de beschikking wijzigen of intrekken). Dat kan alleen:

  • als je binnen 6 maanden nadat we je aanvraag hebben toegekend (de ‘beschikking’) nog niet bent begonnen met de werkzaamheden, of;
  • als je de vaststellingsaanvraag niet op tijd hebt ingediend.

Aanvraagformulier

Beantwoord deze vraag:
Beantwoordt deze eenvoudige rekenvraag. zo voorkomen wij spam.
Schrijf cijfer vijf.
Uw antwoord: