Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie

Klimaatbestendige tuin

UPDATE 1 januari 2020 Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie. Voor het jaar 2020 heeft het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland een bedrag van € 500.000,- beschikbaar gesteld. U kunt een bijdrage aanvragen voor het opvangen en het vasthouden van regenwater, bijvoorbeeld door het aanleggen van een groen dak, het vergroenen van de tuin en het aanschaffen van een regenton. De regeling is een enorm succes, in 2019 zijn ruim 400 aanvragen ingediend en hieraan is vanuit de Stimuleringsregeling € 600.000,- bijgedragen.

Help onze regio klimaatbestendiger te maken en wateroverlast tegen te gaan! Hoe? Met 'groenblauwe' maatregelen in tuinen, op daken, op schoolpleinen en bedrijfsterreinen. Dat kan al door minder tegels in de tuin of een regenton te gebruiken. En het mooie is: Delfland helpt u op weg en betaalt mee. 

Het klimaat verandert; extreme weersomstandigheden zoals hoosbuien en perioden van langdurige warmte en droogte komen steeds vaker voor. Daar is de bebouwde omgeving nog onvoldoende op berekend, met als gevolg wateroverlast of juist een uitgedroogde bodem. Dat kan tot schade leiden. Bij droogte bijvoorbeeld klinkt de bodem te veel in, waardoor gebouwen, wegen en dijken kunnen verzakken. Bij hevige buien raakt de riolering overbelast en dat betekent wateroverlast op straat, kans op schade aan bebouwing en vervuiling van sloten of grachten. 

Help ook mee aan klimaatbestendige inrichting van uw omgeving

Delfland werkt er samen met andere lokale overheden hard aan om zulke problemen tegen te gaan. Toch is dat niet voldoende. Meer dan de helft van de verharding ligt op privaat terrein. Daar kunnen wij als overheid geen maatregelen treffen. Als bewoner, bedrijf of organisatie kan u dat wél. U kunt helpen ervoor te zorgen dat er in uw omgeving meer regenwater wordt vastgehouden of opgevangen. Meer groen en minder tegels, groene of waterbergende daken en regenwateropvang maken uw omgeving een betere 'spons' voor een plotseling teveel aan water. Kijk voor inspiratie op: https://klimaatkrachtig.nl/projecten.

Delfland betaalt mee

Als inwoner, stichting of vereniging, organisatie of onderneming in Delfland bent u van harte uitgenodigd om mee te doen. Heeft u een goed idee om uw buurt, wijk, straat, gebouw of perceel klimaatbestendiger te maken, dan helpt Delfland u graag op weg. U kunt hiervoor een beroep doen op de "Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie Delfland 2019". Deze stimuleringsbijdrage is bedoeld voor ‘groenblauwe’ maatregelen in tuinen, op daken, op schoolpleinen en bedrijfsterreinen.