Zoetwater

Delfland werkt aan een duurzame zoetwater voorziening. Dat vraagt in een laaggelegen delta met veel zout grondwater steeds onze aandacht. De huidige zoetwatervoorziening staat onder druk door de bodemdaling, de klimaatverandering en de toenemende vraag.

Jaarlijks pompen wij nog veel zoet water uit het watersysteem en vanaf onze afvalwaterzuiveringen naar zee. Wij werken eraan daarin verandering te brengen.

Dit doen we door actief mee te doen in het Deltaprogramma. Maar ook in eigen projecten en samenwerkingen:

  • Project S.C.H.OO.N.: In het project S.C.H.O.O.N. in Vlaardingen, komen verschillende van onze kerntaken samen en doen we ervaring op met het extra schoon maken en hergebruik van gezuiverd rioolwater van onze AWZI De Groote Lucht. Hierbij proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met toekomstige wet- en regelgeving over medicijnresten en andere stoffen in afvalwater. Met het project leveren we een bijdrage aan voldoende zoet water van goede kwaliteit in tijden van droogte. Door het extra schone water door de Krabbeplas te laten lopen dragen wij bovendien bij aan beter zwemwater. De waterharmonica die onderdeel is van S.C.H.O.O.N. maakt deel uit van de natuurcompensatie voor de Blankenburgverbinding. S.C.H.O.O.N. is een belangrijke stap op weg naar het sluiten van de waterketen.
  • Zoetwateralliantie: Samen met Dunea zijn wij in onze regio een beweging gestart waarin verschillende partijen kijken naar manieren om verstandiger om te gaan met zoet water: de zoetwateralliantie. Zoetwater is het schaarse goed in de nieuwe economie van een groene en duurzame samenleving. En dat vraagt om een watertransitie.
  • Onderzoek hergebruik gezuiverd afvalwater: Sinds 2009 wordt bij AWZI Harnschpolder en AWZI De Nieuwe Waterweg onderzocht of met nieuwe technologie uit gezuiverd afvalwater betrouwbaar en herbruikbaar water geproduceerd kan worden. Water dat gebruikt kan worden als gietwater voor de glastuinbouw. Op termijn kan het ook gebruikt worden om de zoetwatervoorraad in het oppervlaktewater aan te vullen. Aanleiding voor het onderzoek is de zorg over de toenemende verzilting van het water in ons gebied en de toenemende vraag om duurzame zoetwater bronnen. 
  • Zuivering restwater glastuinbouw: Delfland heeft ingestemd met het voorstel om, voor een fors deel van de glastuinbouwondernemers in het gebied, het restwater uit de kassen te gaan zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarmee is het daadwerkelijk realiseren van deze collectieve zuivering een flinke stap dichterbij gekomen. Een collectieve zuivering op deze schaal -met ruim 10% van de Nederlandse glastuinbouw- is ook een mooie gezamenlijke stap op de weg naar een circulaire waterketen. Naar extra schoongemaakt water, dat kan worden hergebruikt in eigen gebied.

 

 

Vragen of ideeën? Mail naar