Waar moet de lozing van grondwater aan voldoen?

Hier kunt u lezen wat de kwaliteit van de lozing moet zijn om op oppervlaktewater of riolering te mogen lozen.

1.  Regelgeving bij lozen van grondwater op oppervlaktewater

1a. Kwaliteit

Wanneer u grondwater loost vanuit een inrichting (bedrijf) zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Wanneer u niet uit een inrichting loost (bv. bij rioolwerkzaamheden of bouwput voor een nieuw gebouw of infrastructureel werk) geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

Normen bij ontwatering (bv. bouwputbemaling)
In beide besluiten is voor het lozen van grondwater bij ontwatering een eis opgenomen voor onopgeloste stoffen (max. 50 mg/l) en het niet mogen optreden van visuele verontreiniging. Dit kunt u nalezen in artikel 3.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 3.2 van het Besluit lozen buiten inrichtingen www.overheid.nl

Normen bij bodemsanering
In beide besluiten is voor het lozen van grondwater bij ontwatering een eis opgenomen voor onopgeloste stoffen (max. 50 mg/l) en het niet mogen optreden van visuele verontreiniging. Daarnaast zijn nog andere emissiegrenswaarden opgenomen. Dit kunt u nalezen in artikel 3.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 3.1 van het Besluit lozen buiten inrichtingen www.overheid.nl.

Zorgplicht (algemeen)
Voor beiden besluiten geldt naast deze specifieke voorschriften de algemene zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat u nadelige gevolgen voor het milieu (waaronder verontreiniging van het oppervlaktewater) moet voorkomen. 

De volledige tekst van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit lozen buiten inrichtingen zijn te vinden op www.overheid.nl.

1b. Kwantiteit

De lozing op oppervlaktewater is tot maximaal 100 m3/u vergunningvrij. Dit kunt u nalezen in artikel 28 en 29 van de Algemene Regels behorende bij de Keur Delfland. U hoeft hierover ook geen melding te doen.

2. Lozen van grondwater op riolering

Voor lozing op het vuilwaterriool of het hemelwaterstelsel is de gemeente het bevoegd gezag.

3. Lozen van grondwater op of in de bodem

Voor lozingen op of in de bodem is de gemeente of de provincie het bevoegd gezag. Voor lozingen ondieper dan 10 meter beneden het maaiveld is dit de gemeente. Voor lozingen dieper dan 10 meter beneden het maaiveld is dit de provincie.