Ik wil een vergunning

Wel of geen vergunning

Delfland werkt aan droge voeten, voldoende en schoon water. Daarom heeft u voor sommige werkzaamheden of activiteiten een watervergunning nodig. In bepaalde situaties kunt u volstaan met het doen van een melding.

Keur

De Keur Delfland is een verordening van het hoogheemraadschap van Delfland en bevat regels om het water en de dijken te beschermen. De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen. De geboden hebben betrekking op bijvoorbeeld onderhoudsverplichtingen.

Het is bijvoorbeeld verboden om zonder watervergunning:

  • handelingen in of bij sloten en dijken te verrichten,
  • grondwater te onttrekken of water te infiltreren en
  • water te brengen in of te onttrekken aan een sloot.

Toetsen

Aanvragen om een watervergunning worden getoetst aan beleidsregels. In de beleidsregels is beschreven welke voorwaarden gelden voor de aangevraagde activiteit. 

Vrijstellingen

In de Algemene Regels behorende bij de Keur Delfland zijn vrijstellingen van de watervergunningplicht benoemd voor bepaalde activiteiten. Vaak moet wel nog een melding worden gedaan.

Ga naar de pagina over de Keur en de Algemene Regels

Leges en Precario

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning ontvangt u een belastingaanslag van het type leges.
Voor het hebben van een voorwerp op, onder of boven grond of water van Delfland moet u mogelijk precariobelasting betalen. Meer hierover leest u op de pagina belasting betalen.

Leggerkaarten

Om te bepalen waar de regels uit de keur gelden, zijn de leggerkaarten van belang. Op de leggerkaarten zijn de zoneringen van de sloten en dijken aangegeven waarbinnen de regels van toepassing zijn. Ook zijn in de legger de onderhoudsplichtigen van de sloten en dijken aangewezen.