Ik wil een vergunning

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Een vergunning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket Online. U kunt daarbij ook direct gerelateerde vergunningen bij andere overheden aanvragen. Vergeet bij het indienen van uw aanvraag niet de vereiste bijlagen toe te voegen. Raadpleeg hiervoor ook het overzicht met minimaal benodigde bijlage(n) bij uw vergunningaanvraag: link (pdf, 57 kB).

Kunt u uw aanvraag niet via het Omgevingsloket indienen, dan kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum, telefoon 015 260 81 08.

Wel of geen vergunning

Voor sommige werkzaamheden of activiteiten moet u een vergunning aanvragen. In bepaalde situaties kunt u volstaan met het doen van een melding, omdat er algemene regels gelden.
Het is bijvoorbeeld verboden om zonder watervergunning:

  • handelingen in of bij sloten en dijken te verrichten,
  • grondwater te onttrekken of water te infiltreren en
  • water te brengen in of te onttrekken aan een sloot.

Toetsen

Aanvragen om een watervergunning worden getoetst aan beleidsregels. In de beleidsregels staan de kaders waaraan de voorgenomen activiteit wordt getoetst.

Vrijstellingen

In de Algemene Regels behorende bij de Keur Delfland zijn vrijstellingen van de watervergunningplicht benoemd voor bepaalde activiteiten. Vaak moet wel nog een melding worden gedaan.

Ga naar de pagina over de Keur en de Algemene Regels

Leges en Precario

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning ontvangt u een belastingaanslag van het type leges.
Voor het hebben van een voorwerp op, onder of boven grond of water van Delfland moet u mogelijk precariobelasting betalen. Meer hierover leest u op de pagina belasting betalen.

Leggerkaarten

Om te bepalen waar de regels uit de keur gelden, zijn de leggerkaarten van belang. Op de leggerkaarten zijn de zoneringen van de sloten en dijken aangegeven waarbinnen de regels van toepassing zijn. Ook zijn in de legger de onderhoudsplichtigen van de sloten en dijken aangewezen.