Ik wil een activiteit melden

Meldingsplicht of vergunningsplicht?

Voor sommige werkzaamheden of activiteiten moet u een vergunning aanvragen. In bepaalde situaties kunt u volstaan met het doen van een melding, omdat er algemene regels gelden.
Het is bijvoorbeeld verboden om zonder watervergunning:

  • handelingen in of bij water of dijken te verrichten,
  • grondwater te onttrekken of water te infiltreren en
  • water te brengen in of te onttrekken aan een oppervlaktewater.

Indien voor deze activiteit algemene regels zijn gesteld is geen vergunning nodig en kan worden volstaan met een melding.


Hoe meld ik een activiteit?

Een activiteit kunt u melden via het Omgevingsloket Online.

Kunt u uw activiteit niet via het Omgevingsloket melden, dan kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum, telefoon 015 260 81 08.

Toetsen

De melding wordt geregistreerd en doorgezet naar de afdeling Toezicht en Handhaving. U ontvangt van ons een e-mail als de melding is verwerkt. In de uitvoering moet u voldoen aan de Algemene regels behorende bij de Keur Delfland.

Aanvragen om een watervergunning worden getoetst aan beleidsregels. In de beleidsregels staan de kaders waaraan de voorgenomen activiteit wordt getoetst.

Leggerkaarten

Om te bepalen waar de regels uit de keur gelden, zijn de leggerkaarten van belang. Op de leggerkaarten zijn de zoneringen van de sloten en dijken aangegeven waarbinnen de regels van toepassing zijn. Ook zijn in de legger de onderhoudsplichtigen van de sloten en dijken aangewezen.

 

Wilt u checken of uw activiteit voldoet aan onze Algemene regels. Klik hiervoor op de donkerblauwe knop aan de linkerkant van deze pagina.

Of klik op deze link: Keur en Algemene regels.

 Alle vergunningen worden openbaar gemaakt via de pagina Bekendmakingen onder Actueel op deze website.