Energie

Sinds 2005 streven we naar een reductie van het energieverbruik met een jaarlijkse besparing van 3% per jaar. En dat lukt. Bovendien wekken wij zelf duurzame energie op en kopen wij duurzaam in. Zo werken wij toe naar een energieneutraal Delfland in 2025.

Energieneutraal in 2025

De komende jaren gaan we op onze zuivering meer groen gas maken, gaan wij zonnecellen aanleggen, energie opwekken met aquathermie (warmtewinning uit oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater) en kijken wij naar de mogelijkheden om onze terreinen beschikbaar te stellen voor zonne- en windenergie.

We hebben al mooie stappen gezet door op onze afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) De Groote Lucht en Harnaschpolder biogas om te zetten in groen gas. Ook op AWZI Houtrust nemen wij eind dit jaar een groengasinstallatie in gebruik.

Samenwerking

Wij werken intensief samen met de regio, onder meer in de regionale energiestrategie (RES) regio Rotterdam Den Haag. Daarin werken 23 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Zuid-Holland samen aan het doel om in 2050 een duurzame, betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening te hebben.

Regionale Energiestrategie (RES) Rotterdam Den Haag

De waterschappen van de Regionale Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag hebben de volgende afspraken gemaakt:

  • De waterschappen zijn energieneutraal in 2050
  • Energieneutraliteit is geen doel op zich maar draagt bij aan minder CO₂-uitstoot en aan een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag in 2050.
  • De waterschappen onderzoeken waar eigen terreinen en middelen kunnen worden ingezet voor de energietransitie.
  • De waterschappen werken mee aan het ontwikkelen van aquathermie.
  • De waterschappen werken mee aan onderzoek naar het inzetten van het eigen biogas voor elektriciteit en warmte en bijvoorbeeld voor levering van groen gas aan het aardgasnet.
  • De waterschappen werken samen met gemeenten en bedrijven op het gebied van duurzame energievoorziening, zoals wind- en zonne-energie.
  • De waterschappen onderzoeken hoe zij de uitstoot van broeikasgassen bij de afvalwaterzuiveringen kunnen terugdringen.

 

 

 

Vragen of ideeën? Mail naar