Bestuurlijke strafbeschikking

Met ingang van 1 mei 2012 maakt Delfland gebruik van het wettelijk instrument de bestuurlijke strafbeschikking (bsb) voor milieu- en keurfeiten. Hiermee kan Delfland aan zowel personen als bedrijven voor strafbare feiten van geringe ernst of eenvoudige aard een strafrechtelijke geldboete opleggen. Gedacht kan worden aan een illegale lozing van stoffen op het oppervlaktewater en het zonder vergunning verrichten van werkzaamheden op een kade.

Bestuurlijke strafbeschikking (bsb) feiten en boetebedragen

De strafbare feiten waarvoor een bsb kan worden opgelegd met de bijbehorende boetebedragen kunnen als volgt worden geraadpleegd:

  • Ga naar www.wetten.nl
  • Vink in het linkermenu aan: Alle soorten regelingen of
  • Vul in het zoekveld de volgende titel in: Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten
  • Druk op: zoeken
  • Klik in het linkermenu op: Bijlage
  • In de laatste twee kolommen staan de boetebedragen.

Procedure

Wanneer een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van Delfland een strafbaar feit vaststelt, kondigt hij de bsb aan door overhandiging van de bon (verkort proces-verbaal). Hierop is de boete nog niet vermeld. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) verstuurt vervolgens de definitieve bsb waarin de beslissing van Delfland is vastgesteld en de hoogte van de boete is vermeld. Het CJIB is tevens verantwoordelijk voor de inning daarvan. Bij de bsb ontvangt de verdachte een acceptgiro en informatie over de rechtsmiddelen die hem ter beschikking staan als hij het niet eens is met de bsb.

Niet eens met de bsb

Als de verdachte het niet eens is met de bsb kan hij binnen de op de strafbeschikking genoemde termijn verzet instellen tegen de beschikking bij het parket van het OM dat in de strafbeschikking vermeld wordt. De rechter zal de strafzaak dan in zijn geheel opnieuw beoordelen. Verzet schorst de tenuitvoerlegging. Dit betekent dat niet tot inning wordt overgegaan totdat de rechter uitspraak heeft gedaan. Verzet kan niet worden gedaan als de verdachte de boete heeft betaald. Hierin ligt een belangrijk verschil met de transactie. Als die niet betaald wordt, ligt het initiatief om een proces te starten bij het OM. Als de verdachte betaalt, voorkomt hij hiermee vervolging.

Meer informatie over de bsb, waaronder het instellen van verzet, is te vinden op www.cjib.nl/onderwerpen/strafbeschikking.

Gevolgen voor strafblad of de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De bsb kan, net als een transactie of een veroordeling door de rechter, worden opgenomen in de Justitiële Documentatie. Bij een bsb gebeurt dit over het algemeen als de boete voor een overtreding 100 euro of hoger is.

Meer over de gevolgen van opname in de Justitiële Documentatie is te vinden op www.justid.nl.

De strafbeschikking kan ook gevolgen hebben voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Op www.rijksoverheid.nl is hierover meer te lezen.

Meer informatie

Bij vragen kan ook altijd contact worden opgenomen met het klantcontactcentrum van Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08 of via de e-mail: loket@hhdelfland.nl.