Waterschapsverkiezing 2023 - kandidatenlijsten en nummering


Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland maakt het volgende bekend.

Het centraal stembureau heeft op vrijdag 3 februari 2023 om 17:00 uur een openbare zitting gehouden. In deze zitting heeft het centraal stembureau ingevolge artikel I4 van de Kieswet een besluit genomen over:
• de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten;
• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.

Voor de op 15 maart 2023 te houden verkiezing zijn twaalf geldige kandidatenlijsten ingeleverd. Door het centraal stembureau is de nummering op grond van artikel I 12 en I 14 van de Kieswet als volgt vastgesteld:

Lijst 1 VVD
Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Lijst 3 Water Natuurlijk
Lijst 4 AWP voor water, klimaat en natuur
Lijst 5 Partij voor de Dieren
Lijst 6 CDA
Lijst 7 50PLUS
Lijst 8 ChristenUnie-SGP
Lijst 9 Belang van Nederland (BVNL)
Lijst 10 BBB
Lijst 11 JA21
Lijst 12 GOUD

Het proces-verbaal van de openbare zitting van het centraal stembureau ligt tot en met 7 februari 2023 ter inzage bij het kantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32 te Delft.

De volledige kandidatenlijsten, voorzien van nummer en aanduiding, zijn opgenomen in de bijlage (pdf, 160 kB) bij deze bekendmaking.

Op grond van artikel I 7 Kieswet kan door een belanghebbende en iedere kiezer tot en met 7 februari 2023 beroep worden ingesteld tegen de beslissing van het centraal stembureau (de lijstnummering uitgezonderd) bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ‘s-Gravenhage.

Plaats: Delft
Datum: 3 februari 2023

De voorzitter,

dr. P.H.W.M. Daverveldt