Kadeverbetering Hazepad

Kadeverbetering Hazepad

Het fietspad en de kade langs het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp zijn sinds december 2019 afgesloten. De kade is niet meer stabiel en het fietspad is verzakt. Delfland, Staatsbosbeheer en de gemeente trekken samen op om ervoor te zorgen dat de kade en het fietspad worden hersteld. De start van de uitvoering stond gepland voor dit jaar, maar loopt vertraging op door de aanwezigheid van vleermuizen in het gebied.

Update 1 december

Projectplan gepubliceerd en vleermuisonderzoek in gang gezet

Het ontwerp-projectplan van de kadeverbetering bij het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp is op 25 november gepubliceerd. Vanaf die datum gaat een termijn van 6 weken in waarin een zienswijze kan worden ingediend. Het projectplan gaat alleen over de kadewerkzaamheden. Na advies van het ecologisch bureau lijkt het erop dat de werkzaamheden aan de kade niet hoeven te wachten tot het vleermuisonderzoek is afgerond. De exacte planning van de werkzaamheden wordt nog bekendgemaakt.

Fietspad

De gesprekken met de gemeente en Staatsbosbeheer over de inrichting van het fietspad zijn nog in volle gang. De gemeente start een eigen procedure voor het fietspad zodra er een besluit is genomen over het ontwerp daarvan. Voor vragen over het fietspad is René Nijrolder de contactpersoon bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp en bereikbaar via: info@pijnacker-nootdorp.nl of telefoonnummer 015-362 62 62.

Bomen en vleermuizen

Het vleermuisonderzoek is in gang gezet. De planning is dat het onderzoek in september 2021 volledig is afgerond. In december 2020 vindt een winteronderzoek plaats om te bepalen welke bomen uitgesloten kunnen worden voor het vleermuisonderzoek. Hierbij wordt gekeken naar holtes die in de bomen aanwezig kunnen zijn. Bomen die uitgesloten worden voor verder onderzoek, melden we aan als ‘kappen houtopstanden’ bij de omgevingsdienst. Deze bomen kunnen daarna gekapt worden. De overige bomen langs het fietspad blijven tijdens de werkzaamheden aan de kade staan totdat de resultaten van het vleermuisonderzoek bekend zijn. Uiteindelijk moeten ook deze bomen weg omdat ze in de waterkering staan. 

 

Update 29 oktober

Vertraging werkzaamheden

Om de kade langs het Hazepad weer te laten voldoen aan de veiligheidseisen moet deze worden verbreed. Daarvoor moeten bomen worden weggehaald. Het kappen van bomen kan niet zomaar. Hiervoor is eerst onderzoek in het kader van de flora- en faunawet nodig. Een quickscan heeft aangetoond dat de bomenrij langs het fietspad geschikt is als habitat voor vleermuizen. Een extra veldbezoek heeft bevestigd dat er vleermuizen in het gebied leven en dat de bomen geschikte holtes hebben voor vleermuizen. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen dat de vleermuizen daadwerkelijk in de holtes van de bomen op de kade huizen.

Wat betekent dit?
Een speciaal onderzoek is nodig om te bepalen of vleermuissoorten gebruik maken van de bomen in het projectgebied en waarvoor ze de bomen gebruiken (foerageergebied, kraamverblijf, winterverblijf, etc.). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd ecologisch bureau. Als er geen aanwezigheid van vleermuizen wordt aangetoond, kunnen de bomen zonder ontheffing worden weggehaald. Als vleermuizen wel gebruik maken van de bomenrij of een specifieke boom, dan mogen deze bomen/boom niet zonder de ontheffing ‘Wet Natuurbescherming’ worden gekapt. Je vernietigt dan namelijk een verblijfplaats van een beschermde diersoort. We zijn met een ecologisch bureau in gesprek om te bepalen wat voor onderzoek er nog nodig is en wat de planning gaat worden.

Omleiding
De omleiding voor fietsers blijft van kracht. We begrijpen dat de volledige afsluiting van het fietspad vervelend is. Toch is het noodzakelijk om te voorkomen dat de stabiliteit van de kade verder achteruitgaat. We benadrukken dat ook het fietspad in slechte staat is. Het betreden van kade en fietspad is gevaarlijk en brengt bovendien risico’s met zich mee voor de waterveiligheid: de kade beschermt het achterland tegen het water.

Contact of vragen
Heb je vragen over dit project, neem dan contact met ons op, via Loket@hhdelfland.nl. Op de projectpagina, www.hhdelfland.nl/Hazepad, delen we het laatste nieuws. Vragen over het fietspad kunnen gesteld worden aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp via info@pijnacker-nootdorp.nl.

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland