Slimmer omgaan met regenwater

Slimmer omgaan met regenwater

Om in te spelen op het veranderende klimaat stimuleert Delfland bedrijven, organisaties, gemeenten en burgers om zelf maatregelen te nemen in de omgeving. En hierdoor de kans op overlast door te veel of juist te weinig regenwater te verminderen. Het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap heeft de intentie uitgesproken om deze beweging verder aan te jagen door geld dat op termijn bespaard wordt bij het zuiveren van het afvalwater alvast in te zetten voor het afkoppelen en vasthouden van regenwater.

Kostenbesparing

Door de afvoer van regenwater af te koppelen van de riolering, hoeft er minder water naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties gepompt te worden. “Minder aanvoer van water betekent ook minder water om te zuiveren. Op termijn levert dit energiebesparing op en leidt ook tot lagere investeringskosten bij renovatie en nieuwbouw van de installaties. Het idee is om deze toekomstige besparing in te zetten en de regio te stimuleren aan de slag te gaan voor een klimaatkrachtige omgeving”, zegt hoogheemraad Marcel Houtzager. Zeker met het gegeven dat er de komende jaren in Zuid-Holland 150.000 woningen bij komen is dit van groot belang.

Er is geen capaciteit op de zuiveringsinstallatie beschikbaar om extra afvalwater te verwerken. Afkoppelen en vasthouden van het regenwater is dan echt noodzakelijk. Door regenwater af te koppelen en zo mogelijk langer vast te houden door het te infiltreren in de bodem zijn het watersysteem en het rioolstelsel bovendien beter bestand tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Dit kan ook bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast. Bovendien zal bij hevige regen het aantal riool overstorten op de singels en sloten verminderen. Dit is gunstig voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Klimaatkrachtig Delfland

Extreme buien en lange periode van droogte, oprukkende verstedelijking, zeespiegelstijging en bodemdaling zijn de uitdagingen waar wij als waterschap voor staan. “We kunnen niet alleen zorgen voor droge voeten en een prettige leefomgeving. Dit zullen we echt samen moeten aanpakken. Met Klimaatkrachtig Delfland helpen we bedrijven, gemeenten en inwoners bij het vinden van passende maatregelen. Er zijn al veel mooie initiatieven. Wij bundelen deze kennis en kunde en geven een financieel duwtje in de rug om zelf aan de slag te gaan met klimaatbestendige maatregelen. Iedereen kan en moet meedoen”, aldus hoogheemraad Marcel Houtzager. 

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland