Met investeringen inspelen op veranderd klimaat

Met ons dagelijks werk aan droge voeten, schoon water en gezuiverd afvalwater is in 2018 een bedrag van 250 miljoen euro gemoeid.

Het grootste deel is nodig voor het beheer van de dijken, het watersysteem en het zuiveren van afvalwater. Ook investeren we in de verdere verbetering van het watersysteem en het samen met gemeenten optimaliseren van het zuiveringsproces voor een toekomstbestendige leefomgeving.   

Dijkgraaf en hoogheemraden stellen in de begroting 2018 voor het tarief voor de zuiveringsheffing te bevriezen en door te gaan met het afbouwen van de schulden en structureel lagere uitgaven. Zo ontstaat ruimte zodat wij in kunnen spelen op ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen. En dat is nodig, want de gevolgen van klimaatverandering zijn nu al merkbaar, ook in deze regio. Op 16 november vindt de begrotingsbehandeling plaats in de verenigde vergadering.

Onlangs bleek dat recente investeringen het gewenste effect hebben. In september kregen wij in een weekend in 24 uur zo'n 100 millimeter meer regen te verwerken dan gemiddeld genomen in de gehele maand valt. Dankzij de grotere capaciteit van gemalen en de mogelijkheid water tijdelijk op het land te bergen, kunnen wij regenwater goed verwerken. “Dit betekent niet dat we achterover kunnen leunen”, zegt hoogheemraad Ries Smits. “Wij merken op meerdere fronten dat het klimaat verandert, de waterbergingsgebieden gebruiken wij nu al vaker dan gedacht. In andere periodes van het jaar valt vaker geen regen van betekenis, waardoor wij voor de zoetwatervoorziening afhankelijk zijn van water buiten het gebied van Delfland. Er wordt meer aanspraak op dit zoete water gemaakt. Dit maakt dat wij staan voor nieuwe vraagstukken en dat wij verder vooruit moeten denken. En dat vraagt om nieuwe investeringen. En meer maatwerk en samenwerking met inwoners, gemeenten en andere partners ten behoeve van een veilig en leefbaarheid gebied.”

Droge voeten in een klimaatbestendig Delfland

Wij doen wat binnen onze mogelijkheden als waterschap ligt om het watersysteem te verbeteren. In het jaar 2018 onderwerpen wij de dijken aan een toets om te bepalen of ze nog hoog en stabiel genoeg zijn. Verder verbeteren wij door de (ver)bouw van een aantal gemalen de afvoercapaciteit van regenwater.

Daarnaast kijken wij naar de ruimtelijke inrichting van dit gebied en de mogelijkheid water langer vast te houden op plekken waar het valt. Dat biedt kansen. En dat ziet onze omgeving ook, getuige de initiatieven van zowel inwoners als gemeenten om schoolpleinen en woonwijken natuurlijker in te richten met meer groen en minder tegels. Wij dragen hier volgend jaar met onze kennis en stimuleringsbijdrage weer graag aan bij.   

Van schoon water in de sloot naar hergebruik gezuiverd afvalwater

Wij verwachten binnen vijf jaar dankzij een samenhangend netwerk van waternatuur op grotere schaal een toename aan ecologische diversiteit te zien. Lokaal is door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen al meer diversiteit in het leven op en onder water, maar de waterkwaliteit ontwikkelt zich te langzaam. Wij werken hard aan de verbetering. Dit kan door de natuurvriendelijke oevers uit te breiden, maar ook door andere maatregelen zoals het aanpassen van het maaibeleid. De waternatuur kan zich alleen zo ontwikkelen wanneer het water in de sloten en vaarten geen schadelijke stoffen bevat. Ons werk aan het tegengaan van lozingen samen met gemeenten, LTO en de glastuinbouw gaat in 2018 dan ook onverminderd voort.

Ook op het terrein van de zoetwatervoorziening in deze regio bereiden wij ons voor op de toekomst. We testen in de Zoetwaterfabriek van afvalwaterzuivering De Groote Lucht of hergebruik van het gezuiverde afvalwater mogelijk en rendabel is als we het nog verder zuiveren dan we nu doen. Het streven is op termijn met behulp van het gezuiverde water de ecologie en de zwemwaterkwaliteit in de nabije omgeving van de zuivering te verbeteren.  

Op weg naar een energieneutraal Delfland

Waterschappen dragen bij aan het toekomstbestendig maken van de leefomgeving. In die gedachte past de overgang naar gebruiken van duurzame energie en het hergebruik en terugwinnen van grondstoffen. Wij hebben concrete doelstellingen afgesproken voor de CO2-uitstoot en het winnen van energie. Zeker voor de laatste ambitie moet er nog wel een schep bovenop vindt Ries Smits: “Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen en windmolens op eigen terreinen. Volgend jaar wil ik dat de eerste zonnepanelen zijn geplaatst.”

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland