Er wordt weer gebaggerd

Er wordt weer gebaggerd

Vanaf eind januari wordt er in ons gebied weer gebaggerd. Voor een vlotte afvoer van het overtollige regenwater is het nodig dat sloten en vaarten op de juiste diepte zijn. Daarom halen we de laag bagger weg van de bodem van de watergangen. Zo onderhouden we onze watergangen en verminderen we wateroverlast. Half april zijn de werkzaamheden gereed.

In alle sloten en vaarten ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer twee centimeter per jaar. Om doorstroming van het water te garanderen, moeten we de bagger eens in de acht jaar weghalen. Dat noemen we baggeren. De vastgestelde diepte voor iedere watergang staat aangegeven in de legger.

Met zorg voor waternatuur
De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers in opdracht van Delfland. Dit doen ze met zorg voor de natuur in en langs het water. We willen de waternatuur zo min mogelijk verstoren in lijn met de gedragscode wet natuurbescherming waterschappen. De aannemers moeten werken volgens onze ecologische werkprotocollen waarin voorwaarden zijn opgenomen voor onderhoud met zorg voor de natuur. Zo moet er bijvoorbeeld altijd een uitweg zijn voor vissen tijdens de werkzaamheden en waar nodig controleren ze op aanwezige broednesten.

Niet overal tegelijk
Het gebied van Delfland is opgedeeld in ruim 250 vakken (baggervakken). Zo voorkomen we dat een groot gebied te veel hinder ondervindt van de werkzaamheden. Op de baggervakkenkaart is te zien wanneer welk gebied aan de beurt is. Komend seizoen verwijdert Delfland 55.000 m3 bagger.

Voor het onderhoud van sloten en vaarten kunnen diverse partijen verantwoordelijk zijn: Delfland zelf, andere overheden (zoals gemeenten) of particulieren en bedrijven.

Delfland gaat baggeren
Als Delfland baggert, dan is de eigenaar van het perceel langs het water verplicht de bagger in ontvangst te nemen. De baggerspecie wordt standaard op de oever gelegd en kan gebruikt worden als grondverbeteraar op het land. Bagger bevat namelijk veel organische voedingsstoffen. De eigenaren ontvangen een vergoeding voor het ontvangen van de bagger. Indien de bagger vervuild is, voert Delfland de bagger af naar een erkend depot. Alle betrokken perceeleigenaren hebben een brief ontvangen waarin de werkwijze wordt uitgelegd. Op onze website is onder het kopje ‘Wat als Delfland gaat baggeren?’ meer te lezen over deze procedure. 
 
Baggeren door particulieren
Er zijn ook watergangen die particulieren of bedrijven zelf moeten baggeren. Indien de baggerkwaliteit in orde is, mag de bagger verspreid worden op de eigen grond. Wanneer de bagger vervuild is, moet de bagger vervoerd worden naar een erkend baggerdepot volgens bepaalde voorwaarden. De perceeleigenaren zijn hierover per brief geïnformeerd. Op onze website is onder het kopje ‘Wat als u zelf moet baggeren?’ meer te lezen over de procedure.

Uitloop werkzaamheden door tijdelijke baggerstop
Door een tijdelijke baggerstop in 2019 vinden de werkzaamheden later plaats dan normaal. We moesten het baggeren van onze watergangen stilleggen. Er was een verdenking van PFAS in het baggerslib. Een norm voor het verwerken van het baggerslib met deze stof ontbrak destijds. Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat risicogrenzen bepaald voor PFAS in grond en bagger. Bij concentraties onder deze grenzen kunnen perceeleigenaren de bagger weer ontvangen op de oevers of in een depot. Halverwege 2019 konden we de baggerwerkzaamheden weer hervatten. De werkzaamheden zijn hierdoor opgeschoven. Voor de doorstroming van het water levert dit geen risico’s op. De sloten en vaarten waar het echt nodig was, hebben we het aflopen jaar als eerste aangepakt. De overige watergangen zijn nu aan de beurt.

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland