Delfland draagt beheer De Banken over aan Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Delfland draagt beheer De Banken over aan Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Aan weerszijde van strandopgang de Beukel nabij ’s-Gravenzande liggen twee waterplassen genaamd De Banken. Deze ‘waterparels’ liggen binnen het Natura 2000-gebied Solleveld en Kappitelduinen. Op 18 april maakten het Hoogheemraadschap van Delfland en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap afspraken voor het overdragen van dit bijzondere gebied.

Waterparels

De Banken bestaat uit twee laaggelegen natte duinvalleien die het gebied zijn naam geven. De Banken maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden dat eraan moet bijdragen de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan. Vooral de natte laagten van duinvalleien zijn van grote betekenis voor planten en vogels. Daarom is dit gebied benoemd tot 'waterparel': wateren met een bijzondere actuele of potentiële natuurwaarde. De Banken kent een rijk broedvogelbestand, maar zijn ook belangrijk voor planten, paddenstoelen (o.a. wasplaten), insecten en amfibieën waaronder een grote populatie rugstreeppadden en zandhagedissen. Ook in de winter zijn De Banken van groot belang voor overwinterende en langstrekkende vogels zoals smienten, slobeenden en kieviten.

Natuurbeheer

Het natuurbeheer van een gebied zoals De Banken behoort niet tot de hoofdtaken van Delfland en juist wel tot dat van het Zuid-Hollands Landschap. Delfland en het Zuid-Hollands Landschap zijn overeengekomen om het volledige natuurbeheer van De Banken over te dragen aan het Zuid-Hollands Landschap. Op 18 april tekenden hoogheemraad Marcel Houtzager van Delfland en directeur Michiel Houtzagers van het Zuid-Hollands Landschap de overeenkomst om deze overdracht mogelijk te maken. Na de ondertekening kregen de bestuurders uitleg over de unieke natuurwaarden en het toekomstig natuurbeheer van het gebied door de bioloog van Delfland Hans Buisman en de boswachter van het Zuid-Hollands Landschap Fred Spreen. Op korte termijn verandert er niets aan het beheer en de toegankelijkheid van het gebied.

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de veiligheid van de zeewering (duinen). Zo is van 2008 tot 2011 de kustlijn zeewaarts verbreed. Sinds 2011 heeft Delfland het beheer van de duinen aangepast zodat de duinen op natuurlijke manier mee kunnen groeien met de te verwachten zeespiegelstijging (dynamisch kustbeheer).

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is een natuurbeschermingsorganisatie in de drukste provincie van het land. Sinds 1934 stelt het Zuid-Hollands Landschap natuur veilig door gebieden aan te kopen, deze te onderhouden en voor iedereen toegankelijk te maken. Meer informatie: www.zhl.nl.  

 

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland