Organisatie

Naast een bestuurlijke organisatie kent Delfland ook een ambtelijke organisatie met 500 medewerkers. Aan het hoofd hiervan staat de secretaris-directeur. De secretaris-directeur zorgt voor de dagelijkse uitvoering van het waterschapswerk. De directie werkt nauw samen met het bestuur.

De ambtelijke organisatie van Delfland is verdeeld in sectoren. In het organogram is te zien op welke manier deze sectoren zijn ingedeeld.

Behalve de 500 medewerkers, zijn er meer mensen die zich voor het werk van Delfland inzetten. Zo zijn er de schouwmeesters en het dijkleger.

Delfland heeft zo'n 120 schouwmeesters. Dit zijn medewerkers die twee keer per jaar de polderwatergangen binnen Delfland nalopen. Tijdens deze schouw worden sloten en kanalen gecontroleerd en worden er zo nodig baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Delfland neemt hierbij de zogenoemde hoofdwatergangen, de grotere wateren, voor haar rekening. Voor het baggeren van kleinere wateren, zoals sloten, zijn de mensen verantwoordelijk die aan dit water wonen.

Het dijkleger bestaat uit medewerkers van Delfland en vrijwilligers. Wanneer in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland een waterstand van 2.80 meter boven NAP wordt verwacht, stelt Delfland uitgebreide dijkbewaking in. Leden van het dijkleger nemen dan posities in langs duinen en dijken. Het dijkleger kan ook worden ingezet om boezemkaden te bewaken, bijvoorbeeld bij extreme regenval.

Delfland houdt zich bij het aanstellen van bestuurders en ambtenaren aan de CAO voor de waterschappen, de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW).


delfland
DELFLAND